Από την κτηνίατρο Βασιλική Α. Νταβλούρου.

Στο άρθρο αυτό θα βρείτε ακριβές αντίγραφο του νόμου 4039 με τις νέες τροποποιήσεις του, όπως αυτές ισχύουν από τις 11-2-2014.

Ο νόμος παρουσιάζεται ΑΚΡΙΒΩΣ όπως δημοσιεύεται στο ΦΕΚ15 2-2-2012.

Για διευκόλυνση του αναγνώστη, οι νέες τροποποιήσεις παρουσιάζονται με κόκκινα γράμματα.

 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 15

2 Φεβρουαρίου 2012

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4039

 

 

Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς
και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση
ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό.

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή.

 

Άρθρο 1

Ορισμοί
Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νό−
μου, ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί:
α) Ζώο είναι κάθε έμβιος οργανισμός, που συναισθά−
νεται και κινείται σε ξηρά, αέρα και θάλασσα ή οποιο−
δήποτε άλλο υδατικό οικοσύστημα ή υγροβιότοπο.

β) Ευζωία είναι το σύνολο των κανόνων, που πρέπει
να εφαρμόζει ο άνθρωπος στα ζώα, αναφορικά με την
προστασία τους και την καλή μεταχείρισή τους, έτσι
ώστε να μην πονούν και υποφέρουν, την παραμονή τους
σε χώρο στεγνό, καθαρό και προστατευμένο από τις
καιρικές συνθήκες, χωρίς να είναι μόνιμα δεμένα και
διαβιούντα εντός ακατάλληλων κατασκευών (π.χ. μεταλ−
λικών), τη φροντίδα για ιατρική περίθαλψη και χορήγηση
κατάλληλης τροφής και νερού, την καθημερινή άσκηση
ή τον περίπατό τους και γενικά τη μέριμνα για σεβασμό
της ύπαρξής τους.

γ) Ζώο συντροφιάς είναι κάθε ζώο, που συντηρείται
ή προορίζεται να συντηρηθεί από τον άνθρωπο, κυρί−
ως μέσα στην κατοικία του, για λόγους ζωοφιλίας ή
συντροφιάς.

δ) Δεσποζόμενο ζώο συντροφιάς είναι κάθε μη άγριο
ζώο, που συντηρείται ή προορίζεται να συντηρηθεί από
τον άνθρωπο, κυρίως μέσα στην κατοικία του, για λό−
γους ζωοφιλίας ή συντροφιάς και τελεί υπό την άμεση
επίβλεψη και φροντίδα του ιδιοκτήτη, κατόχου, συνοδού
ή φύλακά του. Ως ζώα συντροφιάς θεωρούνται και οι
σκύλοι, που χρησιμοποιούνται για το κυνήγι, τη φύλαξη
ποιμνίων, τη φύλαξη χώρων, την παροχή βοήθειας και
προστασίας ατόμων με ειδικές ανάγκες, καθώς και οι
σκύλοι έρευνας και διάσωσης και οι σκύλοι που χρησι−
μοποιούνται από τις ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα
ασφαλείας.

ε) Αδέσποτο ζώο συντροφιάς είναι κάθε ζώο συντρο−
φιάς, το οποίο είτε δεν έχει κατοικία είτε βρίσκεται έξω

από τα όρια της κατοικίας του ιδιοκτήτη, του κατόχου,
του συνοδού ή του φύλακά του και δεν τελεί υπό την
άμεση επίβλεψη και τον έλεγχό τους. Οι κυνηγετικοί και
σκύλοι φύλαξης ποιμνίων, καθώς και οι σκύλοι έρευνας
και διάσωσης, κατά τη διάρκεια του κυνηγιού, της εκ−
παίδευσής τους, της φύλαξης του ποίμνιου, της έρευνας
και της διάσωσης, δεν θεωρούνται αδέσποτα ζώα.

στ) Επικίνδυνo ζώo συντροφιάς

είναι το ζώο συντροφιάς, που εκδηλώνει απρόκλητη και

αδικαιολόγητη επιθετικότητα, χωρίς να απειληθεί, προς τον άνθρωπο ή τα άλλα ζώα, καθώς και το ζώο που πάσχει ή είναι φορέας σοβαρού νοσήματος, που μπορεί να μεταδοθεί στον άνθρωπο ή στα άλλα ζώα και δεν θεραπεύεται.

ζ) Μικρό ζώο συντροφιάς είναι το ζώο συντροφιάς, το
βάρος του οποίου δεν υπερβαίνει τα δέκα (10) κιλά.


η) Καταφύγιο αδέσποτων ζώων είναι η ειδική εγκα−
τάσταση, που προορίζεται για την περίθαλψη και την
προσωρινή παραμονή σημαντικού αριθμού αδέσποτων
ή ανεπιθύμητων ζώων συντροφιάς.


θ) Σοβαρό νόσημα είναι κάθε νόσημα άμεσου και υψη−
λού κινδύνου για την υγεία του ανθρώπου ή ζώου, του
ίδιου ή άλλου είδους.

ι) Τσίρκο είναι η προσωρινή υπαίθρια εγκατάσταση,
σκηνή ή τέντα, στην οποία πραγματοποιούνται με κερ−
δοσκοπικό σκοπό μουσικοχορευτικές και ακροβατικές
παραστάσεις ή άλλου είδους συναφείς εκδηλώσεις για
την ψυχαγωγία των ανθρώπων με τη συμμετοχή ή μη
ζώων.

ια) Θίασος με ποικίλο πρόγραμμα (βαριετέ) είναι

ομάδα ατόμων, η οποία σε μόνιμη ή προσωρινή εγκατά−
σταση πραγματοποιεί με κερδοσκοπικό σκοπό και σε
εναλλασσόμενη ακολουθία ψυχαγωγικά προγράμματα,
παραστάσεις, διασκεδαστικά μικρά κωμικά θεατρικά
δρώμενα, τραγούδια, χορό με ποικίλο περιεχόμενο και
με τη συμμετοχή ή μη ζώων.

ιβ) Αρμόδιες Αρχές Διαχείρισης της Διαδικτυακής
Ηλεκτρονικής Βάσης καταγραφής των ζώων συντρο−
φιάς και των ιδιοκτητών τους είναι οι αρχές εκείνες,
που μεριμνούν για την υλοποίηση, τη λειτουργία και την
εποπτεία του όλου συστήματος σήμανσης και καταγρα−
φής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους.

ιγ) Αρμόδιες Αρχές Εφαρμογής και Ελέγχου των κανό−
νων προστασίας των ζώων και του συστήματος και της
καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών
τους είναι οι αρχές εκείνες, που σε επίπεδο Περιφέρειας,

Περιφερειακών Ενοτήτων και Δήμων, μεριμνούν
για την ορθή εφαρμογή και τον έλεγχο εφαρμογής
− σε συνεργασία με τις αρχές της προηγούμενης πε−
ρίπτωσης ιβ΄− του συστήματος της Διαδικτυακής Ηλε−
κτρονικής Βάσης σήμανσης και καταγραφής των ζώων
συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους, καθώς και για
την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση μη τήρησης των
κανόνων προστασίας των ζώων.

ιδ) Αρμόδια όργανα για τη βεβαίωση των παραβάσεων είναι τα όργανα που τις διαπιστώνουν κατά την άσκηση των ελεγκτικών καθηκόντων τους και συγκεκριμένα οι υπάλληλοι της Ελληνικής Αστυνομίας, της Δασικής Υπηρεσίας, των Τελωνείων, των Σταθμών Υγειονομικού Κτηνιατρικού Ελέγχου (ΣΥΚΕ), του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και οι ιδιωτικοί φύλακες θήρας των κυνηγετικών οργανώσεων.

ιε) Αρμόδιος Φορέας Εκτέλεσης της σήμανσης και της καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση είναι ο κτηνίατρος, που με βάση προβλεπόμενη διαδικασία, με την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης στη Διεύθυνση Πληροφορικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, πιστοποιείται, αποκτά ειδικό κωδικό πρόσβασης στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση σήμανσης και καταγραφής ζώων συντροφιάς, διενεργεί τη σήμανση και καταγράφει τα ζώα συντροφιάς και τους ιδιοκτήτες τους στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση, εκδίδει το βιβλιάριο υγείας ή το διαβατήριο του ζώου σε περίπτωση που το ζώο θα μεταφερθεί στο εξωτερικό και σε κάθε αλλαγή του ιδιοκτήτη ή του προσωρινού κατόχου του και ενημερώνει τη βάση με τις απαραίτητες πληροφορίες.

 

Άρθρο 2

Αρμόδιες Αρχές


1. Αρμόδια Αρχή για την προστασία των ζώων και
την τήρηση των κανόνων ευζωίας τους είναι η Γενική
Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων. Αρμόδιες Αρχές Διαχείρισης
της Διαδικτυακής Ηλεκτρονικής Βάσης καταγραφής των
ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους ορίζονται:
α). η Διεύθυνση Κτηνιατρικής Αντίληψης Φαρμάκων και
Εφαρμογών της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και β).
η Διεύθυνση Πληροφορικής του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων.

2. Αρμόδιες Αρχές Εφαρμογής και Ελέγχου των κα−
νόνων προστασίας των ζώων και του συστήματος της
σήμανσης και της καταγραφής των ζώων συντροφιάς
και των ιδιοκτητών τους ορίζονται οι Διευθύνσεις Κτη−
νιατρικής της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Αγρο−
τικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών,
οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας και οι κτη−
νιατρικές υπηρεσίες των Δήμων και όπου αυτές δεν
έχουν συσταθεί τα Γραφεία Γεωργικής Ανάπτυξης του
οικείου Δήμου.

3. Αρμόδιος Φορέας Εκτέλεσης της σήμανσης και της
καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών
τους στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση ορίζεται ο
κτηνίατρος, που πιστοποιείται με τη νόμιμη διαδικασία,
που αναφέρεται στο άρθρο 4 του παρόντος νόμου.

 

 

Άρθρο 3

Αρμοδιότητες

1. Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου οι Αρμόδι−
ες Αρχές Διαχείρισης της Διαδικτυακής Ηλεκτρονικής

Βάσης καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδι−
οκτητών τους του άρθρου 2 του παρόντος νόμου έχουν
τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

Α. Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής Αντίληψης Φαρμάκων και
Εφαρμογών (ΚΑΦΕ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ−
ξης και Τροφίμων:

α) την εισήγηση για την έκδοση των υπουργικών απο−
φάσεων, που προβλέπονται στο νόμο αυτόν,
β) την έκδοση εγκυκλίων για την εφαρμογή της
ηλεκτρονικής σήμανσης και καταγραφής των ζώων
συντροφιάς και για κάθε θέμα, που αφορά στα ζώα
συντροφιάς,
γ) σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πληροφορικής του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:

αα)
τον έλεγχο της λειτουργίας της ηλεκτρονικής βάσης
δεδομένων, στην οποία καταχωρίζονται τα στοιχεία σή−
μανσης των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους,
ββ)

τον εμπλουτισμό με τις απαραίτητες πληροφορίες
της Διαδικτυακής Ηλεκτρονικής Βάσης καταγραφής
των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους και τη
διαρκή αναβάθμισή της και

γγ)

τη χορήγηση κωδικών
πρόσβασης στους κτηνιάτρους, που πιστοποιούνται με
τη νόμιμη διαδικασία.

 

Β. Η Διεύθυνση Πληροφορικής του Υπουργείου Αγρο−
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:

α. Την παροχή της απαραίτητης μηχανογραφικής
υποδομής (κεντρικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, δίκτυο
κ.λπ.) για τη λειτουργία της κεντρικής διαδικτυακής
ηλεκτρονικής βάσης, στην οποία καταχωρίζονται τα
στοιχεία σήμανσης των ζώων συντροφιάς και των ιδιο−
κτητών τους, καθώς και την προμήθεια των ανιχνευτών
ηλεκτρονικών μέσων σήμανσης, που προβλέπονται στο
άρθρο 4 παράγραφος 4.

β. Την εξασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας, την
τεχνική υποστήριξη, τη συντήρηση και την προστασία
της μηχανογραφικής υποδομής, που υποστηρίζει το
σύστημα.

γ. Την υποχρέωση τήρησης αντιγράφων ασφαλείας,
ώστε τα στοιχεία, που καταχωρίζονται στη βάση δε−
δομένων, να είναι διαθέσιμα για έλεγχο για τρία (3)
τουλάχιστον χρόνια.

2. Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου οι Αρμόδιες
Αρχές Εφαρμογής και Ελέγχου του συστήματος της
σήμανσης και της καταγραφής των ζώων συντροφιάς
και των ιδιοκτητών τους, του άρθρου 2 παράγραφος 2,
έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α. Τη συνεργασία με το Φορέα Εκτέλεσης της σήμαν−
σης και της καταγραφής των ζώων συντροφιάς για το
συντονισμό των ενεργειών τους και την παροχή τεχνι−
κών οδηγιών και κάθε είδους υποστήριξη για την πλήρη
και ενιαία εφαρμογή της ηλεκτρονικής σήμανσης και
καταγραφής των ζώων συντροφιάς.
β. Τον έλεγχο και την εποπτεία του Φορέα Εκτέλεσης
της σήμανσης και της καταγραφής των ζώων συντρο−
φιάς.

3. Οι Φορείς Εκτέλεσης της σήμανσης και της κα−
ταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών
τους, του άρθρου 2 παράγραφος 3, έχουν τις ακόλουθες
αρμοδιότητες:

α. Τη διενέργεια της σήμανσης των ζώων συντρο−
φιάς με τη χρησιμοποίηση των κατάλληλων μέσων ηλε−
κτρονικής σήμανσης και την καταχώριση των στοιχείων
σήμανσης των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών

τους στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση και τη διαρκή
ενημέρωσή της.

β. Τη μέριμνα για την ενημέρωση με οποιονδήποτε
πρόσφορο τρόπο των ιδιοκτητών και κατόχων ζώων
συντροφιάς για τις υποχρεώσεις τους, όσον αφορά
στην εφαρμογή της ηλεκτρονικής σήμανσης των ζώων
συντροφιάς και στις απαιτήσεις του παρόντος νόμου
για την ηλεκτρονική σήμανση και την καταγραφή των
ζώων συντροφιάς.

γ. Την έκδοση σύμφωνου με τα παράρτηματα 2 και
3 βιβλιαρίου υγείας κατά τη σήμανση του ζώου συ−
ντροφιάς ή διαβατηρίου, σε περίπτωση που το ζώο θα
μεταφερθεί στο εξωτερικό, καθώς και την καταγραφή
σε αυτά, ατελώς, της οποιασδήποτε αλλαγής ιδιοκτήτη
κατά την κτηνιατρική εξέταση του ζώου ή κατά τον
εμβολιασμό του.

 

 

Άρθρο 4

Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση σήμανσης
και καταγραφής των ζώων συντροφιάς
και των ιδιοκτητών τους − Σήμανση,
βιβλιάριο υγείας ή διαβατήριο

1. Στη Διεύθυνση Πληροφορικής του Υπουργείου Αγρο−
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δημιουργείται Διαδικτυ−
ακή Ηλεκτρονική Βάση σήμανσης και καταγραφής των
ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους. Στη Διαδι−
κτυακή Ηλεκτρονική Βάση καταχωρίζονται από τους
κτηνιάτρους, που έχουν πιστοποιηθεί, τα στοιχεία, που
αφορούν στην αναγνώριση των δεσποζόμενων ζώων
συντροφιάς (όπως φύλο, χρώμα, ράτσα, απώλεια, πα−
ράδοση σε άλλον ιδιοκτήτη, θάνατος) και τα στοιχεία
αναγνώρισης του ιδιοκτήτη τους (όπως ονοματεπώνυμο,
διεύθυνση, τηλέφωνο και αριθμό ταυτότητας ή διαβα−
τηρίου ή ισοδύναμου εγγράφου, όπως δίπλωμα οδή−
γησης ή ασφαλιστικό βιβλιάριο), καθώς και τηρούνται
απαρεγκλίτως οι διατάξεις «περί προσωπικών δεδομέ−
νων».Η πιστοποίηση των κτηνιάτρων πραγματοποιείται
με την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης στη Διεύθυνση
Πληροφορικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων και τη χορήγηση στον αιτούντα κτηνία−
τρο κωδικού πρόσβασης στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική
Βάση. Η Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση συνδέεται απευ−
θείας με τα κτηνιατρεία και γενικά τους χώρους, που
πραγματοποιείται η σήμανση των ζώων συντροφιάς. Η
πιστοποίηση των κτηνιάτρων των Διευθύνσεων Αγρο−
τικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών
Ενοτήτων της χώρας είναι υποχρεωτική.

«Εξαιρούνται από την πιστοποίηση αυτή και την πρόσβαση στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση οι κτηνίατροι, υπήκοοι κρατών - μελών της ΕΕ, που παρέχουν προσωρινά και περιστασιακά τις κτηνιατρικές υπηρεσίες τους στην Ελλάδα, σύμφωνα με το π.δ. 38/ 2010 (Α 78).»

 

Στη Διαδικτυ−
ακή Ηλεκτρονική Βάση εισάγονται λογικοί παράμετροι
συσχέτισης του αριθμού των ζώων ανά ιδιοκτήτη, προ−
κειμένου να εξασφαλίζεται η ευζωία των ζώων και η
τήρηση των βασικών υγειονομικών κανόνων.

 

2. Οι απαιτήσεις για την ηλεκτρονική σήμανση και
καταγραφή των στοιχείων των δεσποζόμενων ζώων συ−
ντροφιάς εφαρμόζονται και για την ηλεκτρονική σήμαν−
ση και καταγραφή των αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

 

3.α Η σήμανση κάθε ζώου συντροφιάς είναι υποχρεωτική, συμπεριλαμβανομένων των σκύλων που χρησιμοποιούνται για τη φύλαξη ποιμνίων.

 

Η δαπάνη
της σήμανσης και της καταγραφής των δεσποζόμενων
ζώων συντροφιάς βαρύνει τον ιδιοκτήτη τους και των

αδέσποτων τον οικείο Δήμο ή το φιλοζωικό σωματείο ή
την ένωση, που μπορούν να προμηθεύονται το ηλεκτρο−
νικό μέσο σήμανσης απευθείας από το εμπόριο.
Στην περίπτωση ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων
(ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας μεγαλύτερο ή ίσο του
80%, πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, μονογονεϊκές οικογένειες,
άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ., οι δι−
αβιούντες με το επίδομα της Πρόνοιας), οι ιδιοκτήτες
των ζώων συντροφιάς επιβαρύνονται με το κόστος μόνο
του ηλεκτρονικού μέσου σήμανσης και οι υπόλοιπες
υπηρεσίες προσφέρονται αζημίως όταν η σήμανση του
ζώου πραγματοποιείται στα κτηνιατρεία ή στους ειδικά
διαμορφωμένους χώρους, των Δήμων, των διαδημοτικών
κέντρων και των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας
και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων της
Χώρας.

Για την πραγματοποίηση της ηλεκτρονικής σήμανσης
ή την έκδοση βιβλιαρίου υγείας ή διαβατηρίου ο ιδιοκτή−
της του δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς υποχρεούται
να επιδεικνύει στον κτηνίατρο, που έχει πιστοποιηθεί,
την αστυνομική του ταυτότητα ή το διαβατήριό του ή
άλλο ισοδύναμο έγγραφο, προκειμένου να επαληθευ−
τούν τα ατομικά του στοιχεία και να αντιστοιχηθεί ο
μοναδικός κωδικός σήμανσης του ζώου συντροφιάς με
τα ατομικά στοιχεία του ιδιοκτήτη του. Ο διενεργών
τη σήμανση πιστοποιημένος κτηνίατρος χορηγεί ατε−
λώς στον ιδιοκτήτη του ζώου βεβαίωση ηλεκτρονικής
σήμανσης και καταγραφής, με βάση το υπόδειγμα του
Παραρτήματος 1, με τον αριθμό σήμανσης του ζώου,
τα χαρακτηριστικά του (φύλο, χρώμα, ράτσα) και τα
στοιχεία του ιδιοκτήτη (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τη−
λέφωνο και αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου
ισοδύναμου εγγράφου).

β. Ο Ο.Τ.Α., προκειμένου να διασφαλίσει τη βιωσιμότη−
τα και λειτουργία των υποδομών του, που σχετίζονται
με τη διαχείριση αδέσποτων και δεσποζόμενων ζώων,
δύναται να επιβάλει, μετά από απόφαση του Δημο−
τικού Συμβουλίου, ανταποδοτικό τέλος, το οποίο δεν
μπορεί να ξεπερνά το ποσό των τριών (3) ευρώ, ανά
σημαινόμενο ζώο.

«Το προαναφερθέν τέλος εισπράττεται και εντός τριάντα (30) ημερών αποδίδεται στον οικείο Ο.Τ.Α., από τον κτηνίατρο που διενεργεί την πράξη της σήμανσης και καταγραφής του ζώου στη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.»

 

4. Η σήμανση και η αναγνώριση κάθε ζώου συντροφιάς
πραγματοποιείται με την τοποθέτηση στην αριστερή
εξωτερική πλευρά του τράχηλου του ζώου συστήματος
ηλεκτρονικής αναγνώρισης (αποκριτής πομποδέκτης),
το οποίο είναι παθητική συσκευή αναγνώρισης ραδιοσυ−
χνότητας μόνο για ανάγνωση, σύμφωνο με το πρότυπο
ISO 11784 και τεχνολογίας HDX ή FDX−B και μπορεί να
αναγνωστεί από συσκευή ανάγνωσης συμβατή με το
πρότυπο ISO 11785 και καταχωρίζεται στη Διαδικτυακή
Ηλεκτρονική Βάση σήμανσης και καταγραφής των ζώων
συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους. Οι διαθέτες του
ηλεκτρονικού μέσου σήμανσης, λιανικής ή χονδρικής
πώλησης, υποχρεούνται να διαθέτουν στην ελληνική
αγορά ηλεκτρονικό μέσο σήμανσης σύμφωνο με τις
παραπάνω απαιτήσεις με οδηγίες χρήσης και στην ελ−
ληνική γλώσσα.

 

5. Η ηλεκτρονική σήμανση και καταγραφή, η έκδοση διαβατηρίου και βιβλιαρίου υγείας,

σύμφωνα με τα υποδείγματα των Παραρτημάτων 2 και 3, πραγματοποιούνται από κτηνιάτρους, που έχουν πιστοποιηθεί, ασκούν νόμιμα το κτηνιατρικό επάγγελμα στην Ελλάδα και διαθέτουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος/βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων έναρξης άσκησης του γεωτεχνικού επαγγέλματος από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ), Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και κτηνιατρείο που λειτουργεί νόμιμα.»

Στην περίπτωση που η σήμανση των δεσποζόμενων
ζώων συντροφιάς πραγματοποιείται σε κτηνιατρείο ή
διαμορφωμένο χώρο που ανήκει σε Ο.Τ.Α. ή σύμπραξη
Ο.Τ.Α., ο ιδιοκτήτης του ζώου εκτός από το κόστος του
μέσου ηλεκτρονικής σήμανσης μπορεί να επιβαρύνεται
και με πρόσθετο κόστος για την παροχή των υπηρεσιών
της σήμανσης, το οποίο είναι δυνατόν να επιβάλλεται,
όταν καθοριστεί με απόφαση του οικείου ή των οικείων
Ο.Τ.Α..

 

 

6. Οι κτηνίατροι, που πραγματοποιούν την ηλεκτρονική
σήμανση των δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς, υπο−
χρεούνται να ελέγχουν τη λειτουργικότητα των μέσων
ηλεκτρονικής σήμανσης και να χρησιμοποιούν τα μέσα,
που πληρούν τις απαιτήσεις της παραγράφου 4. Σε περί−
πτωση καταγγελίας για τη διάθεση ή τη χρησιμοποίηση
μέσων ηλεκτρονικής σήμανσης, που δεν πληρούν τις
απαιτήσεις της παραγράφου 4, τα πρόσωπα, που διαθέ−
τουν ή χρησιμοποιούν αυτά, υποχρεούνται να παρέχουν
πλήρη αποδεικτικά στοιχεία για τη συμμόρφωσή τους
με την παράγραφο 4, στις αρμόδιες αρχές ελέγχου και
εφαρμογής του συστήματος του άρθρου 2.

 

«7. Ο ιδιοκτήτης κάθε ζώου συντροφιάς υποχρεούται να ενημερώνει τον κτηνίατρο, που έχει πιστοποιηθεί, για τη μεταβολή των στοιχείων, που έχουν καταχωριστεί στη βάση δεδομένων και αφορούν είτε τον ίδιο (όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου) είτε το ζώο συντροφιάς, που έχει δηλώσει στο όνομα του (όπως θάνατος, παράδοση σε άλλον ιδιοκτήτη), το αργότερο εντός 15 ημερών από τη μεταβολή, με σκοπό να επικαιροποιούνται οι πληροφορίες της Διαδικτυακής Ηλεκτρονικής Βάσης.

Της προθεσμίας αυτής εξαιρείται η απώλεια, η οποία δηλώνεται εντός 5 ημερών, σύμφωνα με την περίπτωση β της παρ. 1 του άρθρου 5. Σε κάθε περίπτωση αλλαγής ιδιοκτήτη είναι απαραίτητη η σχετική επισημείωση στο βιβλιάριο υγείας ή στο διαβατήριο του ζώου από τον κτηνίατρο, ατελώς, κατά την ετήσια κτηνιατρική εξέταση του ζώου ή κατά τον εμβολιασμό του, προκειμένου να ενημερώνεται και η Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση.»

8. Η συμπλήρωση των στοιχείων του βιβλιάριου υγείας
ή του διαβατηρίου του ζώου συντροφιάς πραγματο−
ποιείται χειρόγραφα ή και μέσω της εφαρμογής της
Διαδικτυακής Ηλεκτρονικής Βάσης. Ο μοναδικός κωδι−
κός της Ηλεκτρονικής Σήμανσης του ζώου συντροφιάς
εγγράφεται στο βιβλιάριο υγείας ή στο διαβατήριο του
ζώου χειρόγραφα ή με την ετικέτα ταυτοποίησης.

 

«9. Για την αναγνώριση των ιδιοκτητών δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς, που φέρουν

ηλεκτρονική σήμανση, τον έλεγχο του βιβλιάριου υγείας ή του διαβατηρίου και γενικά για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου η Ελληνική Αστυνομία, η Δασική Υπηρεσία, τα Τελωνεία, οι Σταθμοί Υγειονομικού Κτηνιατρικού Ελέγχου (ΣΥΚΕ), το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή και η Θηροφυλακή των κυνηγετικών συλλόγων, εφοδιάζονται με τους κατάλληλους ανιχνευτές, η δαπάνη αγοράς των οποίων βαρύνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και έως έναν ανιχνευτή ανά φορέα.»

 

10. Το αργότερο μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευ−
ση του παρόντος νόμου, ο Πανελλήνιος Κτηνιατρικός
Σύλλογος υποχρεούται να παραδώσει σε ηλεκτρονική
μορφή, συμβατή με τη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση,
τα στοιχεία των ιδιοκτητών και των κωδικών σήμανσης
των ζώων συντροφιάς, που έχει καταγράψει από την
ημερομηνία ανάθεσης σε αυτόν της τήρησης Ηλεκτρο−
νικής Βάσης Δεδομένων μέχρι την ημερομηνία έναρξης
ισχύος του παρόντος νόμου, διατηρώντας πρόσβαση
στην προαναφερθείσα βάση με κωδικό πρόσβασης. Επί−
σης, κωδικός πρόσβασης παρέχεται και στους Ο.Τ.Α.,
προκειμένου να έχουν τον έλεγχο δεσποζόμενων και
αδέσποτων ζώων, στα διοικητικά τους όρια.

 

11. Η Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση σήμανσης και
καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών
τους αρχίζει να λειτουργεί ένα μήνα μετά την ημερομη−
νία δημοσίευσης του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.

 

12. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων ρυθμίζονται οι όροι δημιουργίας της Δι−
αδικτυακής Ηλεκτρονικής Βάσης, ειδικότερα τα θέματα,
που αφορούν στη διαδικασία πιστοποίησης και χορή−
γησης κωδικού πρόσβασης στους φορείς εκτέλεσης
της σήμανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς
και των ιδιοκτητών τους στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική
Βάση, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την οργά−
νωση και τη λειτουργία της βάσης.

 

 

Άρθρο 5

Υποχρεώσεις ιδιοκτητών
δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς

1. Ο ιδιοκτήτης του δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς
υποχρεούται:

 

 

«α) να μεριμνά για τη σήμανση και την καταγραφή του ζώου του, καθώς και για την έκδοση βιβλιαρίου υγείας πριν εγκαταλείψει το ζώο τον τόπο γέννησης του και οπωσδήποτε μέσα σε προθεσμία δύο μηνών από τη γέννηση αυτού ή μέσα σε ένα μήνα από την εύρεση ή απόκτηση του, καθώς και να τοποθετεί σε εμφανές σημείο του περιλαίμιου του ζώου μεταλλική κονκάρδα, η οποία παρέχεται από τους κτηνιάτρους κατά την πραγματοποίηση του αντιλυσσικού εμβολιασμού του,».

 

β) να δηλώνει μέσα σε πέντε ημέρες την απώλεια του
ζώου του σε κτηνίατρο, που έχει πιστοποιηθεί στη Δια−
δικτυακή Ηλεκτρονική Βάση σήμανσης και καταγραφής
των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους,


γ) να τηρεί τους κανόνες ευζωίας του ζώου και να
μεριμνά για την κτηνιατρική εξέτασή του, η οποία απο−
δεικνύεται από τη σχετική εγγραφή στο βιβλιάριο υγεί−
ας ή στο διαβατήριο του ζώου, καθώς και να μεριμνά
για την εξασφάλιση άνετου, υγιεινού και κατάλληλου
καταλύματος, προσαρμοσμένου στο φυσικό τρόπο δι−
αβίωσης του ζώου, που να του επιτρέπει να βρίσκεται
στη φυσική του όρθια στάση, χωρίς να εμποδίζονται
οι φυσικές του κινήσεις και η δυνατότητά του για την
πραγματοποίηση της απαραίτητης για την υγεία και
την ευζωία του άσκησης,

 

«δ) να εφοδιάζεται με το διαβατήριο του ζώου του, εάν πρόκειται να ταξιδέψει με αυτό στο εξωτερικό και να μεριμνά για την ενημέρωση του σε κάθε αλλαγή του ιδιοκτήτη ή του

προσωρινού κατόχου του. Το διαβατήριο πρέπει να είναι σύμφωνο με τα Παραρτήματα 2 και 3.»

 

ε) να μην εγκαταλείπει το ζώο του, ενώ σε περίπτωση
που επιθυμεί να αποχωριστεί το ζώο συντροφιάς, πρέπει
να γνωστοποιεί στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου του
τόπου της κατοικίας του την πρόθεσή του αυτή, να το
παραδίδει σε αυτόν και να λαμβάνει από πιστοποιημέ−
νο κτηνίατρο αντίγραφο της μεταβολής της εγγραφής
του ζώου του στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση σή−
μανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς, όπου
θα αναφέρεται ο Δήμος ως προσωρινός κάτοχος του
αδέσποτου πλέον ζώου,

στ) να μεριμνά για τον άμεσο καθαρισμό του περι−
βάλλοντος από τα περιττώματα του ζώου εκτός αν
πρόκειται για σκύλο βοήθειας,

ζ) να μεριμνά για τη στείρωσή τους, εφόσον δεν επιθυ−
μεί τη διατήρηση των νεογέννητων ζώων ή δεν μπορεί
να τα διαθέσει σε νέους ιδιοκτήτες.

η) να προσκομίζει ή αποστέλλει ταχυδρομικά, επί αποδείξει, στον οικείο Δήμο αντίγραφο του πιστοποιητικού ηλεκτρονικής σήμανσης του ζώου του».

 

2. Ο κάτοχος του ζώου συντροφιάς ευθύνεται για
οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά, που προκαλείται από το
ζώο, σύμφωνα με το άρθρο 924 Α.Κ.. Για τα αδέσποτα
ζώα συντροφιάς, εκτός από εκείνα της παραγράφου 5
του άρθρου 9, η αντίστοιχη ευθύνη βαρύνει τον οικείο
Δήμο.

3. Ειδικά ο ιδιοκτήτης σκύλου: α) μεριμνά για να γίνεται
ο περίπατος σκύλων πάντα με συνοδό, β) οφείλει να
παίρνει τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να μην εξέρχεται
ελεύθερα ο σκύλος του από το χώρο της ιδιοκτησίας
του και εισέρχεται σε χώρους άλλων ιδιοκτησιών ή σε
κοινόχρηστους χώρους.

γ) για την αποφυγή ατυχημάτων υποχρεούται κατά τη διάρκεια του περιπάτου να κρατάει το σκύλο του δεμένο και να βρίσκεται σε μικρή απόσταση από αυτόν. Η ίδια υποχρέωση ισχύει και για τον οποιονδήποτε συνοδό του ζώου, πέραν του ιδιοκτήτη του».

 

4. Ο ιδιοκτήτης κυνηγετικού σκύλου κατά τη διάρκεια
του κυνηγιού ή την οποιαδήποτε μετακίνησή του μαζί με
το σκύλο του για το σκοπό αυτόν έχει την υποχρέωση
να φέρει μαζί του ενημερωμένο το βιβλιάριο υγείας ή
το διαβατήριο του σκύλου του. Οι υποχρεώσεις των
περιπτώσεων α΄ και β΄ της προηγούμενης παραγράφου
δεν ισχύουν για τους σκύλους βοηθείας, καθώς και για
τους σκύλους φύλαξης ποιμνίων, τους κυνηγετικούς
σκύλους και τους σκύλους έρευνας και διάσωσης κατά
τη διάρκεια της φύλαξης του ποιμνίου, του κυνηγιού,
της εκπαίδευσης και της έρευνας και διάσωσης, αντί−
στοιχα.

5. Αφαιρείται η άδεια κυνηγιού από κυνηγό, του οποίου
ο σκύλος, που χρησιμοποιείται στο κυνήγι, δεν έχει ση−
μανθεί σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παραγράφου
1 και δεν έχει εγγραφεί χειρόγραφα ή με την ετικέτα
ταυτοποίησης, ο αριθμός της σήμανσης στο βιβλιάριο
υγείας ή στο διαβατήριο του ζώου συντροφιάς, μέχρι
να σημανθεί το συγκεκριμένο ζώο. Τα μέσα μεταφοράς,
που χρησιμοποιούνται στην περίπτωση αυτή, πρέπει να
είναι κατάλληλα με επαρκή χώρο, φωτισμό και αερι−
σμό και να ικανοποιούν τις φυσιολογικές ανάγκες του
ζώου.

6. Πέραν των περιοχών που καθορίζονται με τη δι−
αδικασία του άρθρου 57 του ν. 2637/1998 «Σύσταση
Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού
Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσα−
νατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης
και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Διευθυ−
ντών και θέσεων προσωπικού, στο Υπουργείο Γεωργί−
ας και «Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης» Α.Ε. και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 200) σε ελεγχόμενες κυνηγετικές
περιοχές επιτρέπεται να καθορίζονται περιορισμένοι
χώροι εκγύμνασης σκύλων, καθώς και να διεξάγονται
αγώνες κυνηγετικών ικανοτήτων σκύλων δεικτών με

όρους και προϋποθέσεις, που καθορίζονται και στις δύο
περιπτώσεις με κοινή απόφαση του Υπουργού Περι−
βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

7. Μετά την παρέλευση 30 ημερών από τη δημοσίευση
του νόμου αυτού απαγορεύεται η δημοσίευση αγγελιών
για ζώα συντροφιάς προς πώληση, υιοθεσία ή δωρεάν
παραχώρηση σε έντυπα, φυλλάδια, τοιχοκολλήσεις ή
σε ιστοσελίδες, αν δεν αναφέρεται ο αριθμός της ηλε−
κτρονικής σήμανσής τους.

8.α. Απαγορεύεται να εισάγονται στην Ελλάδα ζώα
συντροφιάς, που δεν έχουν ηλεκτρονική σήμανση. Τα
στοιχεία σήμανσης των εισαγόμενων ζώων (κωδικός
σήμανσης και όνομα εισαγωγέα), από χώρες εκτός Ε.Ε.
καταγράφονται στα σημεία εισόδου στην Ελλάδα και
ενημερώνεται απευθείας η ηλεκτρονική βάση δεδομένων
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
β. Απαγορεύεται η αφαίρεση του μέσου ηλεκτρονικής
σήμανσης από τον ιδιοκτήτη του ζώου συντροφιάς (με
σκοπό να αποτραπούν φαινόμενα εγκατάλειψης ζώου)
ή από άλλο πρόσωπο ή από κτηνίατρο (με σκοπό την
αποτροπή παράνομου σκοπού).

 

Άρθρο 6

Εκτροφή, αναπαραγωγή
και εμπορία ζώων συντροφιάς

1. Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή η ένωση προσώπων,
που για εμπορικούς σκοπούς εκτρέφει, αναπαράγει ή
πωλεί ζώα συντροφιάς, οφείλει να εφοδιάζεται με αντί−
στοιχη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, που εκδίδεται
από τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφέρειας,
στην οποία έχει την κατοικία ή την έδρα του, να υπόκει−
ται στον έλεγχο της αρχής αυτής και να συμμορφώνεται
με τους όρους, που προβλέπονται στο π.δ. 184/1996.
Για τη χορήγηση άδειας εκτροφής, αναπαραγωγής
και εμπορίας ζώων συντροφιάς πρέπει να τηρούνται
οι κανόνες ευζωίας, οι κανόνες ασφάλειας, οι κανόνες
παροχής κατάλληλης κτηνιατρικής αντίληψης των ζώων
και οι διατάξεις του ν. 604/1977 και του π.δ. 463/1978. Οι
εκτρεφόμενοι, αναπαραγόμενοι ή οι προς πώληση σκύ−
λοι και γάτες διαθέτουν βιβλιάριο υγείας ή διαβατήριο,
σημαίνονται υποχρεωτικά και καταχωρίζονται στη Δι−
αδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση του άρθρου 4. Στις εγκα−
ταστάσεις εκτροφής, αναπαραγωγής ή εμπορίας τους
πρέπει να τηρούνται όλοι οι κανόνες ευζωίας, ασφάλει−
ας και παροχής κατάλληλης κτηνιατρικής περίθαλψης.

 

Για κάθε
θηλυκό ζώο αναπαραγωγής τηρούνται μητρώα.

«Οταν εκτρέφεται έστω και ένας θηλυκός σκύλος αναπαραγωγής για εμπορικούς σκοπούς

απαιτείται υποχρεωτικά η έκδοση άδειας εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων

συντροφιάς. Αδεια εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς απαιτείται και για

τους ερασιτέχνες εκτροφείς σκύλων ή γατών όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του

προηγούμενου

εδαφίου.»

 

Θηλυκοί
σκύλοι αναπαραγωγής δεν γονιμοποιούνται πριν από το
δεύτερο οιστρικό κύκλο και σε καμία περίπτωση πριν
από την παρέλευση εννέα μηνών από τον τελευταίο
τοκετό. Επίσης απαγορεύεται η αναπαραγωγή μετά το
9ο έτος της ηλικίας του ζώου.

2. Δεν επιτρέπεται να επιλέγονται για αναπαραγωγή
ζώα συντροφιάς, που τα ανατομικά και φυσιολογικά
χαρακτηριστικά ή τα χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς
τους μπορεί, ανάλογα με το είδος και τη φυλή, να απο−
δειχθούν βλαβερά για την υγεία και ευζωία του θηλυκού

αναπαραγωγικού ζώου συντροφιάς και των απογόνων
του. Ο προσδιορισμός των βλαβερών χαρακτηριστικών
γίνεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυ−
ξης και Τροφίμων.

«3. Απαγορεύεται:

α) η πώληση σκύλων και γατών σε υπαίθριους δημόσιους χώρους, συμπεριλαμβανόμενων των υπαίθριων αγορών,

β) η πώληση ζώων συντροφιάς με ηλικία μικρότερη των οκτώ (8) εβδομάδων,

 

γ) η εισαγωγή και εμπορία σκύλων που είναι ακρωτηριασμένοι,

δ) η αναπαραγωγή σκύλων που είναι ακρωτηριασμένοι.»

 

«4. Για τη χορήγηση της άδειας εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς, καθώς και της άδειας εκπαιδευτή σκύλων σε επαγγελματίες εκτροφείς και ερασιτέχνες, με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του τυχόν συναρμόδιου Υπουργού καθορίζονται οι ειδικοί όροι και οι προϋποθέσεις, που πρέπει να πληρούν οι χώροι εκτροφής, αναπαραγωγής, εμπορίας και εκπαίδευσης των ζώων συντροφιάς ως προς τις εγκαταστάσεις, τους χώρους διαμονής ή παραμονής των ζώων, τις συνθήκες ευζωίας και τον αναγκαίο εξοπλισμό ανά είδος ζώου, η αρμόδια αρχή ελέγχου, η διαδικασία ελέγχου και οι κυρώσεις, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.»

 

 

5. Κατά την πώληση ενός ζώου, υπογράφεται η «Δήλω−
ση Αγοράς ζώου από νέο ιδιοκτήτη», μεταξύ του πωλητή
και του αγοραστή−νέου ιδιοκτήτη, σύμφωνα με το υπό−
δειγμα «Δήλωση Αγοράς ζώου» του Παραρτήματος 5.

 

 

 

Άρθρο 7

Διοργάνωση εκθέσεων με ζώα συντροφιάς

1. Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή η ένωση προσώπων, που διοργανώνει εκθέσεις με ζώα

συντροφιάς, οφείλει να εφοδιάζεται με σχετική άδεια, η οποία εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία Κτηνιατρικής του οικείου Δήμου και όπου αυτή δεν έχει συσταθεί από την υπηρεσία Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.»

2. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης τα ζώα συντροφιάς
πρέπει να βρίσκονται υπό την άμεση επίβλεψη του ιδι−
οκτήτη, κατόχου ή συνοδού τους, ο οποίος οφείλει να
μην τους προξενεί φόβο ή πόνο. Ζώα συντροφιάς, που
εκδηλώνουν χωρίς αιτία επιθετική συμπεριφορά προς
τα άλλα ζώα ή τον άνθρωπο, φέρουν υποχρεωτικά φί−
μωτρο ή απομακρύνονται από την έκθεση. Η παρουσία
κτηνιάτρου είναι υποχρεωτική σε όλη τη διάρκεια της
έκθεσης.

3. Τα ζώα συντροφιάς, που συμμετέχουν σε εκθέ−
σεις, πρέπει να έχουν σημανθεί και καταγραφεί και
οι συνοδοί τους να φέρουν το βιβλιάριο υγείας ή το
διαβατήριό τους, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι
εμβολιασμένα και ότι έχουν υποβληθεί σε πρόσφατο
αποπαρασιτισμό.

4. Απαγορεύεται η συμμετοχή ακρωτηριασμένων ζώων
σε κάθε είδους εκθέσεις.

 

 

Άρθρο 8

Διατήρηση ζώων συντροφιάς σε κατοικίες

1. Επιτρέπεται η διατήρηση δεσποζόμενων ζώων συ−
ντροφιάς σε κάθε κατοικία. Στις πολυκατοικίες, που
αποτελούνται από δύο διαμερίσματα και πάνω, επιτρέ−
πεται η διατήρηση δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς
σε κάθε διαμέρισμα με την προϋπόθεση ότι αυτά: α)
διαμένουν στο ίδιο διαμέρισμα με τον ιδιοκτήτη τους
ή τον κάτοχό τους, β) δεν παραμένουν μόνιμα στις βε−
ράντες ή στους ανοιχτούς χώρους του διαμερίσματος,
γ) η παραμονή στα διαμερίσματα πολυκατοικιών τελεί
υπό την επιφύλαξη της τήρησης των κανόνων ευζωί−
ας, των υγειονομικών διατάξεων και των αστυνομικών
διατάξεων περί κοινής ησυχίας και δ) έχουν ελεγχθεί

ηλεκτρονικά, έχουν σημανθεί, καταγραφεί και φέρουν
βιβλιάριο υγείας.
Δεν μπορεί να απαγορευθεί η διατήρηση ζώων συ−
ντροφιάς με τον κανονισμό της πολυκατοικίας, εφόσον
πληρούνται οι προϋποθέσεις του προηγούμενου εδα−
φίου. Με τον ίδιο κανονισμό μπορεί να περιορίζεται ο
μέγιστος αριθμός των ζώων, που επιτρέπονται, στα δύο
(2) ζώα ανά διαμέρισμα.

2. Επιτρέπεται η διατήρηση ζώων συντροφιάς, που
έχουν σημανθεί και καταχωρισθεί νομίμως και φέρουν
βιβλιάριο υγείας, στις μονοκατοικίες με την προϋπόθε−
ση ότι τηρούνται οι κανόνες καλής μεταχείρισης και
ευζωίας των ζώων, καθώς και οι ισχύουσες υγειονομι−
κές διατάξεις και οι αστυνομικές διατάξεις περί κοινής
ησυχίας.

3. Απαγορεύεται η διατήρηση και παραμονή ζώων συ−
ντροφιάς σε κοινόχρηστους χώρους της πολυκατοικίας.
Επιτρέπεται όμως στην πυλωτή, στην ταράτσα, στον
ακάλυπτο χώρο και στον κήπο εφόσον υφίσταται η
ομόφωνη απόφαση της γενικής συνέλευσης των ιδι−
οκτητών.

4. Οι ανωτέρω αριθμητικοί περιορισμοί ισχύουν μόνο
για σκύλους και γάτες. Για τα λοιπά ζώα συντροφιάς,
πρέπει να τηρούνται οι όροι της παραγράφου 2.

 

 

 

 

Άρθρο 9

Περισυλλογή και διαχείριση
αδέσποτων ζώων συντροφιάς

«1. Οι Δήμοι υποχρεούνται να μεριμνούν για την περισυλλογή και τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, σύμφωνα με το παρόν άρθρο. Η αρμοδιότητα αυτή μπορεί να ασκείται και από συνδέσμους Δήμων, καθώς και από φιλοζωικές ενώσεις και σωματεία, αφού προηγηθεί σχετική έγγραφη συμφωνία με τον αρμόδιο Δήμο, ο οποίος έχει τη συνολική εποπτεία των αδέσποτων ζώων συντροφιάς εντός των διοικητικών του ορίων. Οι κατά τα ως άνω φιλοζωικές ενώσεις και σωματεία που εγκρίνονται από τον αρμόδιο Δήμο οφείλουν να διαθέτουν υποδομή, συνιστάμενη στην ύπαρξη κατάλληλων σχετικών εγκαταστάσεων ή οχημάτων μεταφοράς ζώων και ανθρώπινο δυναμικό με εμπειρία στο χειρισμό των ζώων. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται το είδος και ο αριθμός των εγκαταστάσεων και των οχημάτων, καθώς και

η εμπειρία του ανθρώπινου δυναμικού, που πρέπει να διαθέτουν οι φιλοζωικές ενώσεις και τα σωματεία, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτής της παραγράφου.»

 

2. Για τον παραπάνω σκοπό κάθε Δήμος ή όμοροι ή
συνεργαζόμενοι Δήμοι ιδρύουν και λειτουργούν δημοτι−
κά ή διαδημοτικά κτηνιατρεία και καταφύγια αδέσποτων
ζώων συντροφιάς επιτρεπομένης της συνεργασίας με
ενδιαφερόμενα φιλoζωικά σωματεία και ενώσεις ή και
εθελοντές φιλόζωους σε ιδιόκτητους ή μισθωμένους ή
παραχωρούμενους από το Δημόσιο, την Περιφέρεια ή
από ιδιώτες χώρους. Στους Δήμους είναι δυνατόν να
παρέχεται και οικονομική ενίσχυση από δημόσιους ή
ιδιωτικούς φορείς για τη δημιουργία και λειτουργία κα−
ταφυγίων. Τα καταφύγια αδέσποτων ζώων συντροφιάς
αποτελούν χώρους προσωρινής παραμονής και περί−
θαλψης και η ίδρυση και λειτουργία τους διέπεται από
τις ισχύουσες διατάξεις για τα ενδιαιτήματα ζώων του
ν. 604/1977 και του π.δ. 463/1978. Ο έλεγχος τήρησης των
όρων λειτουργίας τους ασκείται από την αρμόδια Γενική
Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής της Περιφέρειας, σύμφωνα με το άρθρο 12
του ν. 604/1977. Τα προβλεπόμενα από την παράγραφο 2
του ίδιου άρθρου διοικητικά πρόστιμα καθορίζονται από

1.000 έως 10.000 ευρώ.

 

«Υπό την εποπτεία των Δήμων, μπορούν να ιδρυθούν και να λειτουργούν καταφύγια ή και

κτηνιατρεία αδέσποτων ζώων συντροφιάς και από φιλοζωικα σωματεία και ενώσεις, που διαθέτουν το κατάλληλο κτηνιατρικό προσωπικό, τουλάχιστον έναν κτηνίατρο ανά 50 ζώα, την τεχνική υποδομή, τις εγκαταστάσεις και τον αναγκαίο εξοπλισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 604/1977 και του π.δ. 463/1978, όπως ισχύουν.»

 

«3. Για την περισυλλογή των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, συγκροτούνται συνεργεία από άτομα κατάλληλα εκπαιδευμένα και έμπειρα στην αιχμαλωσία ζώων συντροφιάς. Τα συνεργεία αυτά ελέγχονται για το έργο τους, ως προς τις επιτρεπόμενες μεθόδους σύλληψης και αιχμαλωσίας των ζώων αυτών, από κτηνίατρο της αρμόδιας υπηρεσίας Κτηνιατρικής του Δήμου και, όπου αυτή δεν έχει συσταθεί, από κτηνίατρο του Τμήματος Κτηνιατρικής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας. Η εποπτεία και ο έλεγχος πραγματοποιείται βάσει ανάλυσης κινδύνου. Τη μέριμνα για την εκπαίδευση των ατόμων αυτών έχει ο οικείος Δήμος.»

 

 

 

 

 

«4. α) Τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς, που περισυλλέγονται, οδηγούνται τμηματικά στα υπάρχοντα καταφύγια αδέσποτων ζώων συντροφιάς, στα δημοτικά κτηνιατρεία ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, και σε ιδιωτικά κτηνιατρεία, που διαθέτουν την κατάλληλη υποδομή και μπορούν να φιλοξενήσουν προσωρινά και για εύλογο χρονικό διάστημα τα προς περίθαλψη ζώα, μέχρι την αποθεραπεία τους, υποβάλλονται σε κτηνιατρική εξέταση, στειρώνονται, σημαίνονται με ηλεκτρονική σήμανση ως αδέσποτα και καταγράφονται στη διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση.

β) Αν διαπιστωθεί από την κτηνιατρική εξέταση ότι είναι τραυματισμένα ή πάσχουν από ιάσιμο νόσημα, υποβάλλονται στην κατάλληλη θεραπευτική αγωγή.

 

γ) Αν διαπιστωθεί από την κτηνιατρική εξέταση ότι είναι επικίνδυνα ζώα συντροφιάς ή ότι

πάσχουν από ανίατη ασθένεια ή ότι είναι πλήρως ανίκανα να αυτοσυντηρηθούν λόγω γήρατος ή αναπηρίας και η διατήρηση τους στη ζωή είναι πρόδηλα αντίθετη με τους κανόνες ευζωίας τους και αρνηθούν τα φιλοζωικα σωματεία της περιοχής να αναλάβουν τη φροντίδα, εποπτεία και τη διαδικασία υιοθεσίας τους, υποβάλλονται σε ευθανασία.»

 

 

 

5. Αδέσποτα ζώα συντροφιάς, που περισυλλέγονται,
και διαπιστώνεται από τη σήμανσή τους ότι έχουν ιδι−
οκτήτη, που έχει δηλώσει ή αμέλησε να δηλώσει την
απώλειά τους, επιστρέφονται σε αυτόν.

6. Αδέσποτα ζώα συντροφιάς, που περισυλλέγονται,
και διαπιστώνεται ότι είναι υγιή ή έχουν πλέον αποθε−
ραπευθεί, καθώς και τα προερχόμενα από παράδοση
από τον ιδιοκτήτη τους μπορούν να υιοθετούνται από
ενήλικα άτομα ή από φιλοζωικές ενώσεις και σωματεία,
που λειτουργούν νόμιμα.

7. Σε κάθε περίπτωση τα ζώα συντροφιάς, που υι−
οθετούνται, σημαίνονται άμεσα ηλεκτρονικά και κα−
ταγράφονται στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση με
τα πλήρη στοιχεία του προσωρινού και του οριστικού
ιδιοκτήτη τους και υποβάλλονται σε αποπαρασίτωση
και εμβολιασμό. Κατά την παράδοση ενός ζώου για
υιοθεσία υπογράφεται η «Δήλωση Υιοθεσίας ζώου από
νέο ιδιοκτήτη» μεταξύ του υπευθύνου του καταφυγίου
ή του φιλοζωϊκού σωματείου και του νέου ιδιοκτήτη,
σύμφωνα με το Υπόδειγμα «Δήλωση Υιοθεσίας Ζώου»
του Παραρτήματος 4.

8. Στην περίπτωση υιοθεσίας των αδέσποτων ζώων
συντροφιάς από ενδιαφερόμενο νέο ιδιοκτήτη, που δεν
είναι μόνιμος κάτοικος της Ελλάδας, η υιοθεσία πραγ−

ματοποιείται με την απευθείας παράδοσή τους στους
ενδιαφερόμενους νέους ιδιοκτήτες υπό την προϋπόθεση
ότι τα ζώα έχουν στειρωθεί, σημανθεί και καταγραφεί
στη διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση δεδομένων με τα
πλήρη στοιχεία του προσωρινού κατόχου τους και τα
πλήρη στοιχεία του νέου ιδιοκτήτη, τα οποία προκύ−
πτουν από επίσημο αποδεικτικό έγγραφο. Απαγορεύεται
η διατήρηση και παραμονή των ζώων αυτών σε κατα−
φύγια εκτός Ελλάδας.

9. Ζώα συντροφιάς ηλικίας μικρότερης των πέντε (5)
μηνών, που δεν έχουν υιοθετηθεί, παραμένουν προσω−
ρινά στα καταφύγια ζώων, που διατηρούν οι Δήμοι ή
τα Διαδημοτικά Κέντρα και τα συνεργαζόμενα με τους
φορείς αυτούς φιλοζωικά σωματεία και ενώσεις ως τη
συμπλήρωση της ηλικίας των πέντε (5) μηνών, έχοντας
την απαραίτητη κτηνιατρική φροντίδα. Ζώα συντροφιάς,
που δεν έχουν υιοθετηθεί και σύμφωνα με γνωμάτευση
του κτηνίατρου κρίνονται ότι είναι υγιή, επανεντάσ−
σονται άμεσα στο οικείο τους περιβάλλον, εντός των
διοικητικών ορίων του Δήμου που περισυλλέγησαν,
αφού προηγουμένως ελεγχθεί ότι έχουν σημανθεί και
καταγραφεί ηλεκτρονικά και ότι έχουν υποβληθεί σε
αποπαρασίτωση, εμβολιασμό και στείρωση.

«10. Για την επαναφορά στο φυσικό περιβάλλον των αδέσποτων ζώων συντροφιάς λαμβάνεται υπόψη η πυκνότητα του πληθυσμού των αδέσποτων ζώων στην περιοχή που επαναφέρονται. Την ευθύνη για την επίβλεψη και τη φροντίδα των επανεντασσομενων αδέσποτων ζώων έχουν, από κοινού, οι Δήμοι, οι οποίοι μάλιστα δύνανται να δημιουργήσουν και σημεία παροχής τροφής και νερού για τα ζώα αυτά, καθώς και τα συνεργαζόμενα με αυτούς φιλοζωικά σωματεία και ενώσεις. Δεν απαγορεύεται η παροχή τροφής και νερού σε αδέσποτα ζώα συντροφιάς από φιλόζωους πολίτες, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι κανόνες καθαριότητας και υγιεινής.

 

Δεν επιτρέπεται επαναφορά σε περιοχές με νοσοκομεία, σχολεία, αθλητικά κέντρα, αυτοκινητόδρομους ταχείας κυκλοφορίας, στους χώρους αποβίβασης και επιβίβασης ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών στα λιμάνια, στα αεροδρόμια, στους σιδηροδρομικούς σταθμούς, στους περιφραγμένους αρχαιολογικούς χώρους και στους περιφραγμένους χώρους του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και Αλιείας ΑΕ και της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης ΑΕ. Με απόφαση της πενταμελούς επιτροπής της παραγράφου 12 ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες προσδιορισμού της πυκνότητας του πληθυσμού των αδέσποτων ζώων στην περιοχή που αυτά επαναφέρονται, καθώς και η οριοθέτηση των περιοχών που δεν επιτρέπεται η επαναφορά τους.

 

11. Οι στειρώσεις σε αδέσποτα ζώα συντροφιάς, όπως επίσης και η σήμανση και η καταγραφή τους πραγματοποιούνται δωρεάν και από εθελοντές επαγγελματίες κτηνιάτρους, που έχουν την Ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα ενός από τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης και οι οποίοι συγκεντρώνουν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις, προκειμένου να μπορούν να ασκήσουν νόμιμα το επάγγελμα του κτηνιάτρου στην Ελλάδα. Εθελοντές κτηνίατροι που μετακινούνται προς τη Χώρα, προκειμένου να ασκήσουν το επάγγελμα του κτηνιάτρου προσωρινά ή περιστασιακά, πραγματοποιούν μόνο στειρώσεις και σήμανση αδέσποτων ζώων.

Στους εθελοντές κτηνίατρους για την πραγματοποίηση των στειρώσεων, της σήμανσης και της καταγραφής των αδέσποτων ζώων συντροφιάς μπορεί να διατίθενται οι εγκαταστάσεις των γραφείων των αρμόδιων Υπηρεσιών Κτηνιατρικής της οικείας Περιφέρειας, Περιφερειακής Ενότητας ή του Δήμου ή άλλοι χώροι που ανήκουν στην οικεία Περιφέρεια ή Δήμο, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμοι, υπό την εποπτεία των προαναφερθέντων αρμόδιων υπηρεσιών. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται οι προδιαγραφές των εγκαταστάσεων αυτών, ο εξοπλισμός τους, η χρονική διάρκεια διάθεσης τους, η διαδικασία διάθεσης και κάθε σχετικό θέμα. Για τον ίδιο σκοπό, επιτρέπεται να διατίθενται και οι χώροι τοπικών ιδιωτικών κτηνιατρείων.

Η στείρωση, σήμανση και καταγραφή των αδέσποτων ζωών συντροφιάς μπορεί να πραγματοποιείται και σε κινητές εγκαταστάσεις κατάλληλες για άσκηση κτηνιατρικών πράξεων, που διαθέτουν οι εθελοντές κτηνίατροι. Για τις κινητές εγκαταστάσεις παροχής κτηνιατρικών πράξεων χορηγείται άδεια λειτουργίας από την αρμόδια υπηρεσία Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, όπου πρόκειται να δραστηριοποιηθούν, εφόσον πληρούνται οι απαιτήσεις που προβλέπονται στην απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 13.

12. α) Σε κάθε Δήμο συγκροτείται με απόφαση του Δημάρχου πενταμελής επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς, τα δύο μέλη της οποίας ορίζονται από τα φιλοζωικά σωματεία και τις ενώσεις που λειτουργούν νόμιμα και που εδρεύουν στο Δήμο ή στην οικεία Περιφερειακή Ενότητα. Στην επιτροπή μετέχουν:

 

αα) Ενας (1) κτηνίατρος, που ορίζεται από τον οικείο Δήμο και ο οποίος είναι, κατά προτίμηση, ο υπεύθυνος του προγράμματος διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς και ελλείψει αυτού άλλος ιδιώτης κτηνίατρος.

ββ) Ενας (1) εκπαιδευτής σκύλων, ο οποίος είναι μέλος νομίμως αναγνωρισμένου επαγγελματικού σωματείου εκπαιδευτών σκύλων και ελλείψει αυτού εκπρόσωπος του οικείου Δήμου.

γγ) Ενας (1) εκπρόσωπος, που ορίζεται από τον οικείο Δήμο, με τον αναπληρωτή του.

Η επιτροπή αποφασίζει για την επικινδυνότητα ενός ζώου συντροφιάς, σύμφωνα με τον ορισμό της περίπτωσης στ του άρθρου 1, όπως ισχύει και αντιμετωπίζει τα προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων. Οι Δήμοι, οι Περιφερειακές Ενότητες και οι Περιφέρειες δημιουργούν δίκτυο ενημέρωσης των πολιτών για τα ζώα που διατίθενται προς υιοθεσία.

β) Στην περίπτωση που υπάρχει διαφωνία για την επικινδυνότητα ενός αδέσποτου ζώου

συντροφιάς ή για την αναγκαιότητα της πραγματοποίησης ευθανασίας σε αδέσποτο ζώο

συντροφιάς, την οριστική απόφαση λαμβάνει ειδική επιστημονική επιτροπή που συγκροτείται σε κάθε Δήμο με απόφαση του Δημάρχου και αποτελείται από:

αα) έναν κτηνίατρο της κτηνιατρικής υπηρεσίας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας με τον

αναπληρωτή του,

ββ) έναν ιδιώτη κτηνίατρο που ασκεί νόμιμα το επάγγελμα στη Χώρα και δραστηριοποιείται στην περιοχή δικαιοδοσίας του Δήμου ή όμορου Δήμου με τον αναπληρωτή του,

γγ) έναν κτηνίατρο που ασκεί νόμιμα το επάγγελμα στη Χώρα και συνεργάζεται με το φιλοζωικό σωματείο που δραστηριοποιείται στην περιοχή δικαιοδοσίας του Δήμου ή όμορου Δήμου με τον αναπληρωτή του.

Σε περίπτωση επιθετικού ζώου ο Δήμος μπορεί να ζητήσει τη γνώμη εκπαιδευτή σκύλων, ο οποίος είναι μέλος νομίμως αναγνωρισμένου σωματείου εκπαιδευτών σκύλων.»

 

 

13. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τις επιτρε−
πόμενες μεθόδους ευθανασίας, τους όρους λειτουργίας
των κινητών εγκαταστάσεων πραγματοποίησης κτηνια−
τρικών πράξεων, σε αδέσποτα ζώα συντροφιάς, καθώς
και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

«14. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

καθορίζονται οι πρόσθετοι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση από την αρμόδια Περιφέρεια σε Δήμους, σε Συνδέσμους Δήμων και υπό την εποπτεία των Δήμων, σε εγκεκριμένα φιλοζωικά σωματεία και ενώσεις, άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς, οι όροι και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν τα καταφύγια αδέσποτων ζώων συντροφιάς για τη λειτουργία τους και κάθε σχετικό θέμα.»

 

«15. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και

Τροφίμων καθορίζονται ο Δήμος και οι σύνδεσμοι Δήμων, που επιχορηγούνται για τη δημιουργία και λειτουργία καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς και για την υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, το ύψος, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης και κάθε άλλο σχετικό θέμα.»

 

 

 

Άρθρο 10

Μετακίνηση και μεταφορά ζώων συντροφιάς

1. Η μετακίνηση και μεταφορά ζώων συντροφιάς διέ−
πεται από τις διατάξεις του Κανονισμού (Ε.Κ.) 998/2003
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
26ης Μαΐου 2003 «για τους υγειονομικούς όρους που
εφαρμόζονται στις μη εμπορικού χαρακτήρα μετα−
κινήσεις ζώων συντροφιάς και για την τροποποίηση
της Οδηγίας 92/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου», του Κανο−
νισμού (Ε.Ε.) 388/2010 της Επιτροπής της 6ης Μαΐου
2010, του Κανονισμού (Ε.Κ.) 1/2005 του Συμβουλίου της
22ας Δεκεμβρίου 2004 «για την προστασία των ζώων
κατά τη μεταφορά», καθώς και από τις διατάξεις του
π.δ. 184/1996 (Α΄ 137).

2. Με την επιφύλαξη ευνοϊκότερων ρυθμίσεων του
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ή Κανονισμών των Μέσων
Μαζικής Μεταφοράς επιτρέπεται η μεταφορά μικρών
ζώων συντροφιάς σε όλα τα οδικά, σιδηροδρομικά και
σταθερής τροχιάς μέσα μαζικής μεταφοράς, καθώς και
στα ταξί και στα επιβατηγά πλοία, εφόσον τα ζώα εί−
ναι τοποθετημένα σε ασφαλές κλουβί μεταφοράς και
συνοδεύονται από τον ιδιοκτήτη ή τον κάτοχό τους.

«Οι σκύλοι βοήθειας, εφόσον φέρουν λουρί χειρισμού, μπορούν να μεταφέρονται στα μέσα

μεταφοράς, χωρίς κλουβί μεταφοράς και χωρίς φίμωτρο, ανεξάρτητα από το μέγεθος τους.»

 

3. Τα επιβατηγά πλοία υποχρεωτικά διαθέτουν καθαρά
κλουβιά, προστατευόμενα από αντίξοες καιρικές συνθή−
κες, για τη μεταφορά μεγάλων ζώων συντροφιάς

4. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρμόζονται κατά τις
μετακινήσεις ή μεταφορές, που διενεργούνται από τα
συνεργεία περισυλλογής αδέσποτων ζώων και τα συ−
νεργεία μεταφοράς ζώων του άρθρου 9 από και προς τα
κτηνιατρεία, τις κτηνιατρικές κλινικές και τα καταφύγια
εντός της Επικράτειας.

 

 

 

Άρθρο 11

Αποτροπή πρόσβασης αδέσποτων ζώων
συντροφιάς σε απορρίμματα
και περισυλλογή νεκρών ζώων

1. Οι υπεύθυνοι σφαγείων, κρεοπωλείων, νοσοκομείων,
στρατοπέδων, κατασκηνώσεων, καταστημάτων διάθεσης
τροφίμων, εγκαταστάσεων μαζικής εστίασης και γενικά
χώρων υγειονομικού ενδιαφέροντος έχουν υποχρέωση
να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την αποτροπή
της πρόσβασης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς στα
απορρίμματα των εγκαταστάσεών τους.

2. Οι υπηρεσίες, που σύμφωνα με τις κείμενες δια−
τάξεις είναι αρμόδιες για την καθαριότητα των οδών
του εθνικού, επαρχιακού και αστικού δικτύου, έχουν
άμεση υποχρέωση να απομακρύνουν από τις οδούς και
τα πεζοδρόμια τα νεκρά ζώα και να μεριμνούν για την
αποτέφρωση ή την υγειονομική ταφή τους, σύμφωνα
με τις εθνικές και κοινοτικές διατάξεις. Αποτεφρωτήρια
ζώων συντροφιάς ιδρύονται και λειτουργούν και από
Δήμους και Συνδέσμους Δήμων.

«3. Η διάθεση των νεκρών ζώων συντροφιάς, όπως αποτέφρωση και υγειονομική ταφή,

πραγματοποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.»

 

 

 

 

 

Άρθρο 12

Απαγόρευση χρησιμοποίησης κάθε είδους ζώου
σε κάθε είδους θεάματα και άλλες
συναφείς δραστηριότητες

1. Απαγορεύεται η διατήρηση κάθε είδους ζώου σε
τσίρκο ή σε θίασο με ποικίλο πρόγραμμα, εφόσον τα
ζώα αυτά χρησιμοποιούνται με οποιονδήποτε τρόπο και
για οποιονδήποτε σκοπό στο πρόγραμμά τους, πραγμα−
τοποιούν παραστάσεις ή παρελαύνουν ή εμφανίζονται
ενώπιον του κοινού.

2. Απαγορεύεται η διατήρηση κάθε είδους ζώου σε
επιχειρήσεις ψυχαγωγικών παιχνιδιών, πίστας αυτοκινη−
τιδίων, μουσικών συναυλιών, επιδείξεων, πανηγυριών ή
άλλων καλλιτεχνικών ή ψυχαγωγικών εκδηλώσεων, εφ’
όσον τα ζώα χρησιμοποιούνται με οποιονδήποτε τρόπο
και για οποιονδήποτε σκοπό στο πρόγραμμά τους.

 

 

«2.α. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 7, απαγορεύεται η χρησιμοποίηση ζώου σε υπαίθρια δημόσια έκθεση με σκοπό την αποκόμιση οικονομικού οφέλους.»

 

 

 

3. Απαγορεύεται η εκτροφή, η εκπαίδευση και η χρησιμο−
ποίηση ζώων για οποιοδήποτε είδος μονομαχίας. Επίσης
απαγορεύεται η εκτροφή και η χρησιμοποίηση σκύλων και
γατών για παραγωγή γούνας, δέρματος, κρέατος ή για
την παρασκευή φαρμακευτικών ή άλλων ουσιών.

 

Άρθρο 13

Εξαιρέσεις

«1. Από τις απαγορεύσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 12

εξαιρούνται, οι νομίμως λειτουργούντες ζωολογικοί κήποι, τα ενυδρεία, τα καταστήματα πώλησης ζώων, τα κέντρα περίθαλψης ειδών άγριας πανίδας, τα εκτροφεία θηραμάτων και οι εκθέσεις ανάπτυξης και προβολής του κτηνοτροφικού και γεωργικού τομέα, που διέπονται από ειδικές διατάξεις, υπό την προϋπόθεση ότι και στους παραπάνω χώρους δεν διεξάγονται παραστάσεις, κάθε είδους, με τη συμμετοχή ζώων, πλην παραστάσεων ιππικής δεξιοτεχνίας και διεξαγωγής αθλημάτων ιππασίας, που περιλαμβάνουν την υπερπήδηση εμποδίων, την ιππική δεξιοτεχνία και το ιππικό τρίαθλο.»

 

2. Οι διατάξεις του άρθρου 12 εφαρμόζονται με την
επιφύλαξη του άρθρου 7, καθώς και των ειδικών δια−
τάξεων, που αφορούν στα άλογα ιπποδρομιών και στις
ιπποδρομίες.

Άρθρο 14

Αρμόδια αρχή

Αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του άρθρου 12 είναι
ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που εκδίδει την
άδεια λειτουργίας της επιχείρησης ή πραγματοποίησης
της εκδήλωσης κατά το άρθρο 81 του ν. 3463/2006.

Άρθρο 15

Υπεύθυνη δήλωση

1. Στις περιπτώσεις που για κερδοσκοπικά, ψυχαγω−
γικά ή καλλιτεχνικά θεάματα, μουσικής ή παραστατι−
κής ή άλλης τέχνης ή άλλες συναφείς καλλιτεχνικές ή
ψυχαγωγικές εκδηλώσεις ή προγράμματα από τα ανα−
φερόμενα στο άρθρο 12, απαιτείται η έκδοση άδειας
λειτουργίας, ο αιτών την άδεια οφείλει να υποβάλει
στην αρμόδια για τη χορήγηση της άδειας αρχή και
υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι δεν διατηρεί ζώα
στις εγκαταστάσεις του με σκοπό τη χρησιμοποίησή
τους με οποιονδήποτε τρόπο στο πρόγραμμα ή στην
εκδήλωση με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που ανα−
φέρονται στο άρθρο 13.

2. Η αρμόδια αρχή του άρθρου 14 δικαιούται να κάνει
επιτόπιο έλεγχο στο σημείο εγκατάστασης της επιχεί−
ρησης οποιαδήποτε χρονική στιγμή, πριν ή και μετά την
έκδοση της άδειας, για να διαπιστώσει αν τηρούνται οι
διατάξεις του παρόντος νόμου. Κατά τη διάρκεια του
ελέγχου η αρχή μπορεί να ζητήσει τη συνδρομή των
αστυνομικών αρχών, εφόσον το κρίνει απαραίτητο. Η
επιχείρηση οφείλει να συνδράμει την αρχή κατά τη
διάρκεια του ελέγχου. Σε περίπτωση άρνησής της δεν
χορηγείται η άδεια λειτουργίας ή, αν αυτή έχει ήδη
χορηγηθεί, ανακαλείται.

3. Η αρχή του άρθρου 14 είναι αρμόδια και για την
παραλαβή και εξέταση καταγγελιών τρίτων, ιδιωτών ή
σωματείων, σχετικά με παραβάσεις των διατάξεων του
άρθρου 12 του παρόντος νόμου. Σε περίπτωση καταγγε−

λίας η αρχή υποχρεούται σε άμεσο επιτόπιο έλεγχο το
αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας.

 

 

Άρθρο 16

Κακοποίηση των ζώων

α. Με την επιφύλαξη ειδικά προβλεπόμενων περιπτώ−
σεων της ισχύουσας κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας,
καθώς και της διάταξης του τρίτου εδαφίου της παρα−
γράφου 4 του άρθρου 9 απαγορεύεται ο βασανισμός, η
κακοποίηση, η κακή και βάναυση μεταχείριση οποιουδή−
ποτε είδους ζώου, καθώς και οποιαδήποτε πράξη βίας
κατ’ αυτού, όπως ιδίως η δηλητηρίαση, το κρέμασμα, ο
πνιγμός, το κάψιμο, η σύνθλιψη και ο ακρωτηριασμός. Η
στείρωση του ζώου καθώς και κάθε άλλη κτηνιατρική
πράξη με θεραπευτικό σκοπό, δεν θεωρείται ακρωτη−
ριασμός.

β. Απαγορεύεται, εξαιρουμένων των περιπτώσεων κι−
νηματογραφικών ταινιών και γενικότερα οπτικοακουστι−
κού υλικού εκπαιδευτικού προσανατολισμού, η πώληση,
εμπορία και παρουσίαση – διακίνηση μέσω διαδικτύου
οποιουδήποτε οπτικοακουστικού υλικού, όπως βίντεο
ή άλλου είδους κινηματογραφικού ή φωτογραφικού
υλικού στα οποία απεικονίζεται οποιαδήποτε πράξη
βίας εναντίον ζώου, καθώς και σεξουαλική συνεύρεση
μεταξύ ζώων ή μεταξύ ζώου και ανθρώπου με σκοπό
το κέρδος ή τη σεξουαλική ικανοποίηση ατόμων που
παρακολουθούν ή συμμετέχουν σε αυτά. Στην ανωτέρω
απαγόρευση συμπεριλαμβάνεται και η περίπτωση της
μονομαχίας μεταξύ ζώων.

γ. Σε περίπτωση τραυματισμού ζώου συντροφιάς
σε τροχαίο ατύχημα, ο υπαίτιος της πράξης αυτής,
υποχρεούται να ειδοποιήσει άμεσα τον οικείο Δήμο,
προκειμένου να παρασχεθεί στο τραυματισμένο ζώο η
απαραίτητη κτηνιατρική φροντίδα.

 

Άρθρο 17

Κατάρτιση και εφαρμογή προγραμμάτων
πρόληψης και καταπολέμησης ζωονόσων

1. Η πρόληψη και η αντιμετώπιση των νοσημάτων, που
μεταδίδονται από τα ζώα στον άνθρωπο ή σε άλλα
ζώα του ίδιου ή άλλου είδους, γίνεται με ειδικά προ−
γράμματα, που καταρτίζονται από τη Γενική Διεύθυνση
Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων και εφαρμόζονται από τις κτηνιατρικές
υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης.


2. Αν εκδηλωθεί κρούσμα λύσσας σε ζώο, η Γενική
Διεύθυνση Κτηνιατρικής μπορεί να λαμβάνει πρόσθετα
μέτρα είτε σε συγκεκριμένη περιοχή της χώρας είτε σε
όλη την Επικράτεια πέραν εκείνων, που προβλέπονται
από τις διατάξεις των νόμων 1197/1981 και 2017/1992.


3. Mε απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων καθορίζονται οι κτηνιατρικοί υγειονομικοί
κανόνες και όροι, που αφορούν στην αποτροπή του
κινδύνου εισβολής στη χώρα ή διαφυγής επιζωοτικών
νοσημάτων.

 

«Αρθρο 17α

Αντιμετώπιση λεϊσμανίασης

1. Οι δεσποζόμενοι σκύλοι, στους οποίους έχει διαγνωστεί η νόσος της λεϊσμανίασης (Leishmania spp) από κτηνίατρο και έχει επιβεβαιωθεί με εργαστηριακές εξετάσεις η μη αναστρέψιμη πορεία της, λαμβάνοντας υπόψη τους κανόνες υγείας και ευζωίας των ζώων, καθώς και το δυνητικό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, από την ύπαρξη φλεβοτόμων - μεταδοτών της ως άνω νόσου, υπόκεινται σε ευθανασία, με τη συναίνεση του ιδιοκτήτη.

Στην περίπτωση που δεν εφαρμόζεται ευθανασία, μετά από γνωμάτευση του κτηνίατρου και με την ευθύνη των ιδιοκτητών των δεσποζόμενων σκύλων, λαμβάνονται όλα τα υποστηρικτικά θεραπευτικά και προληπτικά μέτρα, λόγω του ότι η νόσος κατατάσσεται στα νοσήματα υποχρεωτικής δήλωσης, σύμφωνα με το π.δ. 41/2006 (Α 44) και καταγράφεται υποχρεωτικά στο βιβλίο των νοσημάτων υποχρεωτικής δήλωσης, που πρέπει να διατηρεί κάθε κτηνίατρος.

 

2. Σε όλους τους αδέσποτους σκύλους, ανεξάρτητα με την κλινική εικόνα, που είναι υπό την προστασία φιλοζωικών ενώσεων ή σωματείων ή Δήμων, αν οι σκύλοι βρίσκονται σε καταφύγια ζώων ή είναι ελεύθεροι, αντίστοιχα, επιβάλλεται ορολογική εξέταση για την ανίχνευση τίτλου αντισωμάτων κατά της Leishmania spp, κατά την πρώτη διαδικασία περισυλλογής τους και πριν από οποιαδήποτε άλλη ιατρική πράξη, όπως περίθαλψη ή στείρωση. Εφόσον το αποτέλεσμα είναι θετικό:

 

α) Αν επιβεβαιωθεί από τον κτηνίατρο, με επιπλέον αιματολογικές εξετάσεις, η μη αναστρέψιμη πορεία της, λαμβάνοντας υπόψη τους κανόνες υγείας και ευζωίας των ζώων, καθώς και το δυνητικό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, από την ύπαρξη φλεβοτόμων - μεταδοτών της Leishmania spp, υπόκεινται σε ευθανασία.

 

β) Αν, μετά από γνωμάτευση κτηνιάτρου, η κλινική εικόνα και οι αιματολογικές και

παρασιτολογικές εξετάσεις επιτρέπουν τη θεραπεία, οι σκύλοι επιβάλλεται να κρατούνται σε κλειστό χώρο καθ όλη τη διάρκεια της θεραπείας. Η θεραπεία ορίζεται από τον κτηνίατρο, σύμφωνα με τα προτεινόμενα θεραπευτικά πρωτόκολλα, με τη χρησιμοποίηση εγκεκριμένων φαρμακευτικών σκευασμάτων από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων ή τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων.

Με ευθύνη των φιλοζωικών ενώσεων ή σωματείων ή των Δήμων, ανάλογα με το αν οι σκύλοι βρίσκονται σε καταφύγια ζώων ή είναι ελεύθεροι, γίνεται αυστηρή καταγραφή των ζώων που είναι υπό θεραπεία, τηρούνται όλα τα παραστατικά των εξετάσεων και αναλαμβάνεται η ευθύνη της πλήρους θεραπείας και λήψης των κατάλληλων προληπτικών μέτρων για την προστασία της Δημόσιας Υγείας.

Εάν οι σκύλοι δοθούν σε αναδόχους επιβάλλεται η υποχρεωτική γραπτή ενημέρωση του

αναδόχου για τον τίτλο αντισωμάτων και εν συνεχεία ο ανάδοχος υποχρεούται να αναλάβει γραπτώς την ευθύνη της ενδεδειγμένης θεραπείας με παράλληλο έλεγχο από τη φιλοζωική ένωση ή σωματείο ή το Δήμο.

Κάθε εξάμηνο επιβάλλεται να γίνεται κτηνιατρική εξέταση και ανίχνευση τίτλου αντισωμάτων κατά της Leishmania spp για την αξιολόγηση της πορείας του νοσήματος, με τήρηση όλων των παραστατικών των εργαστηριακών εξετάσεων.

Σε κάθε περίπτωση όλα τα ανωτέρω αποδεικτικά έγγραφα πρέπει να είναι στη διάθεση των Διευθύνσεων Κτηνιατρικής των Περιφερειών της Χώρας για έλεγχο.»

 

 

 

Άρθρο 18

Εκπαίδευση, επιμόρφωση, προαγωγή φιλοζωίας

1. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων σε συνεργασία με άλλους φο−
ρείς μεριμνούν: α) για την οργάνωση επιμορφωτικών σε−
μιναρίων και την προβολή από τα μέσα μαζικής επικοινω−
νίας, προγραμμάτων πληροφόρησης και εκπαίδευσης των

 

ατόμων, που είναι ιδιοκτήτες ή κάτοχοι ζώων συντροφιάς
και των ατόμων, που ασχολούνται με την εκτροφή, εκ−
παίδευση, εμπόριο και φύλαξη των ζώων αυτών, καθώς
και για την ενημέρωση τοπικών κοινωνιών και ομάδων
σχετικά με το περιεχόμενο των διατάξεων που αφορούν
στην προστασία των ζώων, β) για την προώθηση, ευαι−
σθητοποίηση και ανάπτυξη της ιδέας της φιλοζωίας σε
νηπιαγωγεία και σχολεία με εκδηλώσεις, ομιλίες, προβο−
λές, σεμινάρια αντιμετώπισης και χειρισμού αδέσποτων
ζώων και άλλα κατάλληλα εκπαιδευτικά προγράμματα.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μπορεί να χρημα−
τοδοτούνται οι δραστηριότητες, που αναφέρονται στις
προηγούμενες παραγράφους και να καθορίζονται οι
όροι και προϋποθέσεις για τη χρηματοδότηση αυτή.

Άρθρο 19

Συμπληρωματικές διατάξεις προστασίας των ζώων

1. Με εντολή του αρμόδιου εισαγγελέα αφαιρείται
προσωρινά ή οριστικά το ζώο συντροφιάς ή ζώο άλ−
λης κατηγορίας από την κατοχή του παραβάτη των
διατάξεων του άρθρου 5 παράγραφος 1 περιπτώσεις
α΄, β΄ και γ΄ και του άρθρου 16 και το ζώο παραδίνεται
στο καταφύγιο αδέσποτων ζώων του αρμόδιου Δήμου
ή σε ενδιαφερόμενη φιλοζωική εταιρεία ή σωματείο.
Αν η μεταχείριση του ζώου είναι ιδιαίτερα σκληρή και
βάναυση και προκάλεσε ιδιαίτερο πόνο ή φόβο στο
ζώο, η αφαίρεση είναι οριστική. Ο εισαγγελέας μπορεί
επίσης με διάταξή του να απαγορεύσει την απόκτηση
άλλου ζώου από τον παραβάτη.


2. Ο αρμόδιος Εισαγγελέας, όταν επιλαμβάνεται δη−
μοσιεύματος ή καταγγελίας, μπορεί, με επιτόπια αυτο−
ψία, να διαπιστώσει τις συνθήκες, που επικρατούν σε
οποιοδήποτε καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς
ή εκτροφείο, και αν αυτές δεν είναι σύμφωνες με τα
οριζόμενα στο άρθρο 9 και στις ειδικές διατάξεις, που
διέπουν τη λειτουργία τους, με προσωρινή διάταξή του,
να καθορίσει τα μέτρα που πρέπει να λάβει ο ιδιοκτήτης
του καταφυγίου ή εκτροφείου και το χρονικό διάστημα
εντός του οποίου πρέπει να συμμορφωθεί.

 

Άρθρο 20

Ποινικές κυρώσεις

1. Η παράνομη εμπορία ζώων συντροφιάς κατά τους
όρους του παρόντος νόμου, (άρθρο 6, παρ. 1 και άρθρο
10 παρ. 1) τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον
ενός έτους και χρηματική ποινή από πέντε χιλιάδες
(5.000) ευρώ έως δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ.

 

 

«2. Οι παραβάτες των διατάξεων των περιπτώσεων γ και ε της παραγράφου 1 του άρθρου 5, των περιπτώσεων γ' και δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 6, της παραγράφου 4 του άρθρου 7, καθώς και των παραγράφων α' και β' του άρθρου 16 τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή από πέντε χιλιάδες (5.000) έως δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ.»

 

 

3. Οι παραβάτες των διατάξεων του άρθρου 12 τιμω−
ρούνται με φυλάκιση μέχρι δύο έτη και με χρηματική
ποινή από πέντε χιλιάδες (5.000) έως δεκαπέντε χιλιά−
δες (15.000) ευρώ.

4. Οι παραβάτες της διάταξης της περίπτωσης β΄
της παραγράφου 8 του άρθρου 5, καθώς και η κλοπή
οποιουδήποτε ζώου συντροφιάς τιμωρείται με φυλά−
κιση μέχρι έξι μηνών και χρηματική ποινή μέχρι τριών
χιλιάδων (3.000) ευρώ, ενώ η κλοπή κυνηγετικού σκύλου
ή σκύλου βοήθειας τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ένα
έτος και χρηματική ποινή από πέντε χιλιάδες (5.000)
μέχρι οκτώ χιλιάδες (8.000) ευρώ.

4.α. Οι παραβάτες των διατάξεων των άρθρων 3, 4, 7, 9,10 και 11 του ν. 2017/1992 (Α 31)

τιμωρούνται με τις ποινές που προβλέπονται στην παράγραφο 2.»

 

 

 

5. Στις περιπτώσεις των προηγούμενων παραγράφων
η έκθεση βεβαίωσης της παράβασης, που συντάσσεται
από αρμόδια Αρχή και διαβιβάζεται αυθημερόν στον
αρμόδιο Δήμο για την επιβολή των προβλεπόμενων δι−
οικητικών κυρώσεων και προστίμων.


6. Σε περίπτωση υποτροπής οι χρηματικές ποινές,
που προβλέπονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 διπλα−
σιάζονται.

 

 

 

Άρθρο 21

Διοικητικές κυρώσεις και πρόστιμα

Οι διοικητικές κυρώσεις και τα πρόστιμα, που επιβάλ−
λονται για παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος
νόμου αναγράφονται στον Πίνακα που ακολουθεί.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ

Διοικητικών κυρώσεων και προστίμων

Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος επιβάλλονται τα ακόλουθα πρόστιμα:

 

 

1. Μη εφαρμογή από τον ιδιοκτήτη, τον κάτοχο ή

τον υπεύθυνο των ζώων, των κανόνων προστασίας

και καλής μεταχείρισης τους και μη τήρηση, από

μέρους τους, των ειδικών απαιτήσεων της περ. β

του άρθρου 1, ώστε να εξασφαλίζεται ο σεβασμός

της ύπαρξης τους.

 

(Αρθρο 1 περ.β).

ΠΡΟΣΤΙΜΟ 500€

 

2. Παράλειψη εμπρόθεσμης σήμανσης και καταγραφής

του ζώου συντροφιάς ή δήλωσης της απώλειας του

ζώου συντροφιάς.


(Αρθρο 4 παρ.7

Αρθρο 5 παρ.1


περ. α)

 

ΠΡΟΣΤΙΜΟ 300€

 

 

3. Παράλειψη τήρησης των κανόνων ευζωίας του ζώου

συντροφιάς ή της κτηνιατρικής εξέτασης του ζώου.

 

(Αρθρο 5 παρ. 1 περ. γ)


ΠΡΟΣΤΙΜΟ 500€

 

 

4. Μη κατοχή ενημερωμένου βιβλιαρίου υγείας καθώς

και μη κατοχή ενημερωμένου διαβατηρίου σε

περίπτωση ταξιδιού στο εξωτερικό ή σε κάθε αλλαγή

του ιδιοκτήτη ή του προσωρινού του κατόχου.


(Αρθρο 5 παρ. 1


περ. γ) και περ. δ)

 

ΠΡΟΣΤΙΜΟ 300€

 

 

 

 

5. Εγκατάλειψη του ζώου χωρίς τήρηση των

 

οριζόμενων στο άρθρο 5 παρ.1 περ. β) και ε) και

 

αποφυγή στείρωσης χωρίς την τήρηση των

 

οριζομένων στο άρθρο 5 παρ.1 περ. ζ).


Αρθρο 5 παρ. 1περ. β) και ε)και ζ)

 

 

ΠΡΟΣΤΙΜΟ 300€

 

 

 

 

6. Απουσία εν ισχύ αντιλυσσικού εμβολιασμού και μη

τοποθέτηση της μεταλλικής κονκάρδας ή παράλειψη

άμεσου καθαρισμού του περιβάλλοντος από τα

περιττώματα του ζώου.


Αρθρο 5 παρ. 1περ. α) και στ)

 

 

ΠΡΟΣΤΙΜΟ 100€

 

 

7. Παράλειψη προσκόμισης στον οικείο Δήμο του

αντιγράφου του Πιστοποιητικού ηλεκτρονικής

ταυτοποίησης.


Αρθρο 5 παρ. 1 παρ. η)

 

ΠΡΟΣΤΙΜΟ 300€

 

 

8. Παράλειψη τήρησης των κανόνων για τον ασφαλή

περίπατο του σκύλου ή πρόκληση ζημιάς από σκύλο

ή παράλειψη λήψης μέτρων πρόληψης της εξόδου

του σκύλου από την ιδιοκτησία του κυρίου/κατόχου

/συνοδού/φύλακα.

 

 

Αρθρο 5 παρ. 2
και 3

 

ΠΡΟΣΤΙΜΟ 300€

 

 

9. Μη κατοχή ενημερωμένου διαβατηρίου/βιβλιαρίου

υγείας του κυνηγετικού σκύλου σε οποιαδήποτε

μετακίνηση του ζώου.


Αρθρο 5 παρ. 4

 

 

ΠΡΟΣΤΙΜΟ 300€

 

 

10. Δημοσίευση ή/και τοιχοκόλληση αγγελίας για ζώα

συντροφιάς προς υιοθεσία ή δωρεάν παραχώρηση

ή πώληση σε έντυπο, φυλλάδιο ή ιστοσελίδα χωρίς

αναφορά του αριθμού ηλεκτρονικής σήμανσης τους.


Αρθρο 5 παρ. 7

 

 

ΠΡΟΣΤΙΜΟ 300€

 

 

11. Είσοδος στην ελληνική επικράτεια ζώου συντροφιάς

που δεν έχει ηλεκτρονική σήμανση.

Αρθρο 5 παρ. 8 περ. α)

 

 

ΠΡΟΣΤΙΜΟ 300€

 

 

12. Αφαίρεση του μέσου ηλεκτρονικής σήμανσης από

τον ιδιοκτήτη ή άλλο πρόσωπο ή τον κτηνίατρο.

και αφαίρεση Της άδειας επαγγέλματος του κτηνιάτρου.


Αρθρο 5 παρ. 8
περ. β)

 

 

ΠΡΟΣΤΙΜΟ 3.000€

 

 

13. Εκτροφή, αναπαραγωγή ή πώληση ζώων συντροφιάς

για εμπορικούς σκοπούς χωρίς άδεια.


Αρθρο 6 παρ. 1

 

 

ΠΡΟΣΤΙΜΟ 3.000€

 

 

14. Παράλειψη σήμανσης και καταχώρισης των

εκτρεφόμενων, αναπαραγόμενων ή προς πώληση

σκύλων και γατών.


Αρθρο 6 παρ. 1

 

 

ΠΡΟΣΤΙΜΟ 3.000€

 

 

15. Πώληση ζώου συντροφιάς με ηλικία μικρότερη των

8 εβδομάδων και πώληση σκύλων και γατών σε

υπαίθριους δημόσιους χώρους, συμπεριλαμβανομένων

των υπαίθριων αγορών.

Αρθρο 6 παρ. 3 περ. α) και β)

 

 

ΠΡΟΣΤΙΜΟ 1.000€ ανά ζώο που πωλείται.

 

 

16. Διαμονή ζώων συντροφιάς που προορίζονται για

εκτροφή, αναπαραγωγή ή πώληση για εμπορικό

σκοπό σε ακατάλληλο χώρο, μη τήρηση κανόνων

ευζωίας, ασφάλειας και παροχής κατάλληλης

κτηνιατρικής περίθαλψης.


Αρθρο 6 παρ. 1

 

 

ΠΡΟΣΤΙΜΟ 2.000€

 

 

17. Παράλειψη τήρησης ενημερωμένων βιβλιαρίων

υγείας/διαβατηρίων ζώων συντροφιάς που

προορίζονται για εκτροφή, αναπαραγωγή ή πώληση

για εμπορικό σκοπό.

 

 

 


Αρθρο 6 παρ.1

 

ΠΡΟΣΤΙΜΟ 1.000€ για το πρώτο ζώο προσαυξανόμενο κατά 10% για κάθε επόμενο.

 

 

18. Παράλειψη τήρησης μητρώων για κάθε θηλυκό ζώο

αναπαραγωγής στις εγκαταστάσεις εκτροφής,

διαθέσιμων ανά πάσα στιγμή για έλεγχο.

 

Αρθρο 6 παρ. 1


ΠΡΟΣΤΙΜΟ 1.000€ για το πρώτο ζώο προσαυξανόμενο κατά 10% για κάθε επόμενο.

 

 

 

19. Εκτροφή για εμπορικούς σκοπούς, έστω και ενός

θηλυκού σκύλου αναπαραγωγής χωρίς άδεια εκτροφής.

 

 

 

 

 

 


Αρθρο 6 παρ.1

 

ΠΡΟΣΤΙΜΟ 1.000€ για το πρώτο ζώο προσαυξανόμενο κατά 10% για κάθε επόμενο.

 

 

 

20. Γονιμοποίηση θηλυκών σκύλων αναπαραγωγής πριν

από το δεύτερο οιστρικό κύκλο και πάντως πριν από

την παρέλευση εννέα μηνών από τον τελευταίο τοκετό.

 

Αρθρο 6 παρ. 1

 

ΠΡΟΣΤΙΜΟ 1.000€ για το πρώτο ζώο προσαυξανόμενο κατά 10% για κάθε επόμενο.

 

 

 

21. Εισαγωγή και εμπορία ακρωτηριασμένων σκύλων.

 

 


Αρθρο 6 παρ. 3
περ. γ)


ΠΡΟΣΤΙΜΟ 1.000€ ανά ζώο

 

 

22. Αναπαραγωγή ακρωτηριασμένων ζώων

 

Αρθρο 6 παρ. 3 περ. δ)

 


ΠΡΟΣΤΙΜΟ 1.000€ ανά ζώο

 

 

 

 

 

23. Διοργάνωση έκθεσης με ζώα συντροφιάς χωρίς άδεια.

 

Αρθρο 7 παρ. 1

 


ΠΡΟΣΤΙΜΟ 5.000€ ανά ημέρα εκδήλωσης.

 

 

 

24. Πρόκληση φόβου ή πόνου σε ζώο συντροφιάς κατά

τη διάρκεια εκδήλωσης ή παράλειψη άμεσης επίβλεψης

ζώου συντροφιάς κατά τη διάρκεια εκδήλωσης ή

παράλειψη χρήσης φίμωτρου ή απομάκρυνσης από

εκδήλωση ζώου συντροφιάς που εκδηλώνει

επιθετική συμπεριφορά.

 

 

Αρθρο 7 παρ. 2

ΠΡΟΣΤΙΜΟ 1.000€ ανά ζώο

 

 

 

25. α) Παράλειψη σήμανσης και καταγραφής ζώου

συντροφιάςπου συμμετέχει σε έκθεση ή

β) προσκόμιση ακρωτηριασμένου ζώου για

συμμετοχή του σε έκθεση και αποδοχή του από

τον υπεύθυνο που την διοργανώνει.

 

Αρθρο 7 παρ. 3
και 4

ΠΡΟΣΤΙΜΟ 1.000€ ανά ζώο

 

 

26. Παράλειψη κατοχής ενημερωμένων βιβλιαρίων

υγείας/διαβατηρίων ζώων συντροφιάς που

συμμετέχουν σε έκθεση.

Αρθρο 7 παρ.3

 

ΠΡΟΣΤΙΜΟ 1.000€ για το πρώτο ζώο προσαυξανόμενο κατά 10% για κάθε επόμενο.

 

 

 

27. α) Παράλειψη τήρησης των κανόνων ευζωίας, των

 

υγειονομικών διατάξεων και των αστυνομικών

 

διατάξεων περί κοινής ησυχίας για ζώα συντροφιάς

 

που διατηρούνται σε μονοκατοικίες και διαμερίσματα,

 

β) Διατήρηση περισσότερων από 2 ζώων συντροφιάς

 

σε διαμέρισμα πολυκατοικίας, όπου ο κανονισμός

 

απαγορεύει τη διατήρηση ζώων συντροφιάς.


Αρθρο 8 παρ. 1 και 2

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΤΙΜΟ 500€ ανά ζώο.

 

 

 

 

 

28. Διατήρηση και παραμονή ζώου σε κοινόχρηστο

 

χώρο ή σε κήπο πολυκατοικίας.

Αρθρο 8 παρ. 3

 

ΠΡΟΣΤΙΜΟ 300€ ανά ζώο.

 

 

 

 

 

 

29. Μετακίνηση ή μεταφορά έως 5 ζώων συντροφιάς

κατά παράβαση των διατάξεων του Καν 998/2003

και του Καν. 1/2005.

 

Αρθρο 10 παρ.1

ΠΡΟΣΤΙΜΟ 500€

 

 

30. Μετακίνηση ή μεταφορά άνω των 5 ζώων συντροφιάς

κατά παράβαση του Π.Δ. 184/1996 και του

Καν. 1/2005.


Αρθρο 10 παρ. 1

 

 

ΠΡΟΣΤΙΜΟ 1000€

 

 

31. Μεταφορά ζώου συντροφιάς σε μέσο μαζικής

μεταφοράς χωρίς τήρηση των οριζόμενων στο άρθρο

10 παρ.3.


Αρθρο 10 παρ. 2

 

ΠΡΟΣΤΙΜΟ 300€ ανά ζώο.

 

 

 

 

32. Ανυπαρξία ειδικών κλουβιών σε επιβατικά πλοία για

τη μεταφορά μεγάλων ζώων συντροφιάς.


Αρθρο 10 παρ. 3

ΠΡΟΣΤΙΜΟ 5.000€

 

 

 

33. Παράλειψη λήψης κατάλληλων μέτρων για την

αποτροπή πρόσβασης των αδέσποτων σε απορρίμματα

από τους υπευθύνους του άρθρου 11 παρ.1.


Αρθρο 11 παρ.1

ΠΡΟΣΤΙΜΟ 600€

 

 

 

 

34. Διατήρηση ζώου σε τσίρκο ή θίασο εφόσον

χρησιμοποιείται με οποιοδήποτε τρόπο ή για

οποιοδήποτε σκοπό στο πρόγραμμα του,

πραγματοποιεί παράσταση ή παρελαύνει ή εμφανίζεται

σε κοινό.

Αρθρο 12 παρ.1

ΠΡΟΣΤΙΜΟ 20.000€ για κάθε ζώο που διατηρείται.

 

 

 

35. Διατήρηση ζώου σε επιχείρηση του άρθρου 12 παρ.

2 εφόσον χρησιμοποιείται με οποιοδήποτε

τρόπο ή για οποιοδήποτε σκοπό στο πρόγραμμα της.

Αρθρο 12 παρ.2

 

ΠΡΟΣΤΙΜΟ 10.000€ για κάθε ζώο που διατηρείται.

 

 

36. Χρησιμοποίηση ζώου σε υπαίθρια δημόσια έκθεση

με σκοπό την αποκόμιση οικονομικού οφέλους.

 

Αρθρο 12 παρ.2α

 

ΠΡΟΣΤΙΜΟ 5.000€ για κάθε χρησιμοποιούμενο ζώο.

 

 

 

 

37. Εκτροφή, εκπαίδευση και χρησιμοποίηση ζώου

 

σε οποιοδήποτε είδος μονομαχίας.

 

 

Αρθρο 12 παρ. 3 εδάφιο πρώτο

 


ΠΡΟΣΤΙΜΟ 10.000€ για κάθε ζώο.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38. Εκτροφή ή/και χρησιμοποίηση σκύλου ή γάτας

για παραγωγή γούνας, δέρματος, κρέατος ή για την

παρασκευή φαρμακευτικών ή άλλων ουσιών.

 

 

Αρθρο 12 παρ. 3 εδάφιο δεύτερο

ΠΡΟΣΤΙΜΟ 10.000€ για κάθε ζώο.

 

 

39. Κακοποίηση, βασανισμός, κακή ή βάναυση

μεταχείριση ζώου καθώς και πώληση, εμπορία και

παρουσίαση-διακίνηση μέσω Διαδικτύου

οποιουδήποτε οπτικοακουστικού υλικού, στο οποίο

απεικονίζεται κάθε είδους σεξουαλική συνεύρεση με

ζώα καθώς και οποιαδήποτε πράξη βίας ή θανάτωση

μικρών ζώων με σκοπό το κέρδος και τη

σεξουαλική ικανοποίηση ατόμων που

παρακολουθούν ή συμμετέχουν σε αυτά.

 

Αρθρο 16 παρ. α και β

ΠΡΟΣΤΙΜΟ 30.000€ για κάθε ζώο και για κάθε περιστατικό.

 

 

40. Εγκατάλειψη τραυματισμένου ζώου μετά από

τροχαίο ατύχημα.

 

Αρθρο 16 παρ. γ

ΠΡΟΣΤΙΜΟ 300€

 

 

 

41. Η καθοιονδήποτε τρόπο άρνηση ή παρακώλυση

του ελέγχου που πραγματοποιούν τα αρμόδια

όργανα βεβαίωσης των παραβάσεων κατά την

άσκηση των καθηκόντων ελέγχου καθώς και η μη

παροχή ή η παροχή ψευδών, ελλιπών ή/και

ανακριβών πληροφοριών και στοιχείων.

 

ΠΡΟΣΤΙΜΟ 300€

 

 

 

2α. Στην περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 8,
υποτροπή θεωρείται η μη συμμόρφωση εντός 10 ημερών
από τη βεβαίωση της παράβασης.


β. Σε περίπτωση υποτροπής τα πιο πάνω πρόστιμα δι−
πλασιάζονται κάθε φορά ενώ από τους παραβάτες των
άρθρων 6, 7 και 12 αφαιρείται και η άδεια λειτουργίας
για διάστημα από ένα μήνα έως ένα έτος.

3. Αρμόδια όργανα βεβαίωσης των παραβάσεων του παρόντος νόμου είναι τα αναφερόμενα στην

περίπτωση ιδ του άρθρου 1.»

4. Κατά τη διαπίστωση της παράβασης βεβαιώνεται
επί τόπου από το αρμόδιο όργανο το προβλεπόμενο
διοικητικό πρόστιμο και αντίγραφο της βεβαίωσης της
παράβασης αποστέλλεται στην κτηνιατρική υπηρεσία
του κατά τόπον αρμόδιου Δήμου και όπου αυτή δεν έχει
συσταθεί στο Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης του Δήμου
ή στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, για την επιβολή
του βεβαιωθέντος προστίμου.

5. Ο παραβάτης έχει δικαίωμα να εμφανισθεί αυτο−
προσώπως ή να υποβάλει έγγραφο υπόμνημα εντός
προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών στον Προϊ−
στάμενο της κτηνιατρικής υπηρεσίας του κατά τόπον
αρμόδιου Δήμου και όπου αυτή δεν έχει συσταθεί στον
Προϊστάμενο του Γραφείου Γεωργικής Ανάπτυξης του
κατά τόπον αρμόδιου Δήμου, ή στον Προϊστάμενο της
Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της
οικείας Περιφερειακής Ενότητας προκειμένου να προ−
βάλει τις αντιρρήσεις του. Η απόφαση, με την οποία
εξετάζονται οι αντιρρήσεις, πρέπει να είναι πλήρως αι−
τιολογημένη με αναφορά στα συγκεκριμένα περιστατικά
και στοιχεία.

6. Αν δεν προβληθούν αντιρρήσεις ή αν απορριφθούν
επικυρώνεται το διοικητικό πρόστιμο από τον Προϊστά−
μενο της Αρχής και καταβάλλεται κατά το ήμισυ μέσα
σε δέκα ημέρες από τη βεβαίωση της παράβασης. Αν
παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία, το διοικητικό
πρόστιμο καταβάλλεται στον δικαιούχο Ο.Τ.Α. χωρίς
έκπτωση, εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από τη βε−
βαίωσή του.

7. Τα πρόστιμα από τις διοικητικές παραβάσεις, που
δεν καταβλήθηκαν εντός της προθεσμίας των δύο (2)
μηνών, βεβαιώνονται μετά την πάροδο του ανωτέρω
διμήνου υποχρεωτικά εντός χρονικού διαστήματος
τριών (3) μηνών από τον οικείο Ο.Τ.Α. στην αρμόδια
Δ.Ο.Υ. φορολογίας του παραβάτη. Η βεβαίωση των
προστίμων αυτών γίνεται με τη σύνταξη και αποστολή
χρηματικών καταλόγων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 58 του π.δ. 16/1989, εισάγονται σε Ειδικό Κωδικό
Αριθμό Εσόδου του Κρατικού Προϋπολογισμού, τα δε
εισπραττόμενα ποσά, μετά την αφαίρεση των δαπανών
είσπραξης, αποδίδονται κατά τετράμηνο στο Υπουργείο
Εσωτερικών, το οποίο τα διανέμει στους Ο.Τ.Α. με βάση
συντελεστές κατανομής, που καθορίζονται με απόφαση
του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδίδεται ύστερα από
πρόταση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος. Τα
ποσά αυτά διατίθενται αποκλειστικά για τη βελτίωση
των δημοτικών καταφυγίων και κτηνιατρείων και για

την αντιμετώπιση των δαπανών που προκύπτουν από

την εφαρμογή του νόμου αυτού.

8. Σε περίπτωση διαρκούς παράβασης, αρμόδια υπη−
ρεσία, που τη βεβαιώνει, ορίζει εύλογο χρόνο για την
άρση της και αν ο παραβάτης δεν συμμορφωθεί επι−
βάλλει νέο πρόστιμο μετά από κάθε νέα βεβαίωση της
παράβασης.

9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών,
Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
καθορίζονται τα ειδικότερα θέματα που αφορούν στον
τρόπο και στη διαδικασία είσπραξης, διάθεσης και ανα−
προσαρμογής των προστίμων, καθώς και κάθε άλλο
σχετικό θέμα.

 

 

 

 

Άρθρο 22

Τελικές και μεταβατικές διατάξεις

1. Οι διατάξεις του νόμου αυτού δεν θίγουν άλλες δια−
τάξεις νόμων ή διεθνών συμβάσεων, που κυρώθηκαν με
νόμο και προβλέπουν μεγαλύτερη προστασία σε οποιο−
δήποτε είδος ζώου. Επίσης δεν θίγονται οι διατάξεις του
νόμου «περί θήρας» (ν.δ. 86/1969), όπως αυτός εκάστοτε
ισχύει και οι κανονιστικές αυτού διατάξεις.
2. Όπου στις διατάξεις του νόμου αυτού αναφέρεται η
ηλεκτρονική σήμανση των ζώων συντροφιάς, εννοείται
η σήμανση σκύλων και γατών.
3. Τα Παραρτήματα 1 έως 5, που αναφέρονται στις
διατάξεις του παρόντος νόμου, αποτελούν αναπόσπα−
στο μέρος του.

4. Επιχειρήσεις τσίρκου, θίασοι με ποικίλο πρόγραμμα
ή άλλες ανάλογες επιχειρήσεις με παρεμφερές αντι−
κείμενο, που λειτουργούν μόνιμα ή περιστασιακά στην
Ελλάδα και κατέχουν ζώα με σκοπό να τα χρησιμοποι−
ήσουν στις εκδηλώσεις τους ή περιλαμβάνουν στο πρό−
γραμμά τους παραστάσεις με οποιαδήποτε συμμετοχή
οποιουδήποτε είδους ζώου, οφείλουν να συμμορφωθούν
με τις διατάξεις του παρόντος νόμου μέσα σε επτά
μήνες από την έναρξη ισχύος του, άλλως αφαιρείται η
άδεια λειτουργίας τους και επιβάλλονται οι προβλεπό−
μενες διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.
5. Εντός διετίας από τη δημοσίευση του παρόντος
νόμου δημιουργούνται και λειτουργούν σε κάθε Δήμο
ή σε όμορους ή συνεργαζόμενους Δήμους καταφύγια
αδέσποτων ζώων.

Άρθρο 23

Καταργούμενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού καταργού−
νται οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 13 του ν. 3170/2003
εκτός από την παράγραφο 6 του άρθρου 7, καθώς και
κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη, που ρυθμίζει με δι−
αφορετικό τρόπο θέματα του νόμου αυτού ή αντίκειται
στις διατάξεις του.

 

 

 

Άρθρο 24

1. To άρθρο τρίτο του v. 3495/2006 (A΄ 215) «Κύρωση του
νέου αναθεωρημένου κειμένου της Διεθνούς Σύμβασης
Προστασίας Φυτών» αναριθμείται σε άρθρο πέμπτο.
2. Μεταξύ των άρθρων δεύτερο και πέμπτο παρεμ−
βάλλονται δύο άρθρα, που έχουν ως εξής:

«Άρθρο τρίτο
Επίσημος Εθνικός Οργανισμός Προστασίας Φυτών
Επίσημος εθνικός οργανισμός προστασίας φυτών για
την εφαρμογή της Διεθνούς Σύμβασης Προστασίας Φυ−

 

τών του παρόντος νόμου ορίζεται η Διεύθυνση Προστα−
σίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Άρθρο τέταρτο
Εξουσιοδότηση
Για την εφαρμογή της Διεθνούς Σύμβασης Προστασίας
Φυτών του παρόντος νόμου καθορίζονται με προεδρικό
διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουρ−
γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του κατά πε−
ρίπτωση συναρμόδιου Υπουργού και μετά από εισήγηση
της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής:
α) Οι υπηρεσίες φυτοΰγειονομικού ελέγχου και τα
σημεία εισόδου, οι αρμοδιότητές τους, οι φυτοϋγειο−
νομικοί ελεγκτές και τα καθήκοντά τους, τα επίσημα
εργαστήρια για την ανάλυση των επίσημων δειγμάτων,
καθώς και οι προδιαγραφές λειτουργίας τους.
β) Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή των
διεθνών προδιαγραφών και προτύπων, σύμφωνα με το
άρθρο Χ(4) της Διεθνούς Σύμβασης Προστασίας Φυτών
του παρόντος νόμου.
γ) Τα τέλη ανταποδοτικού χαρακτήρα και τα παρά−
βολα, οι υπόχρεοι καταβολής αυτών, οι παρεχόμενες
υπηρεσίες, έναντι των οποίων γίνεται η καταβολή και
η διαδικασία είσπραξής τους.
δ) Κάθε άλλο αναγκαίο τεχνικό και λεπτομερειακό
θέμα για την εφαρμογή της Διεθνούς Σύμβασης του
παρόντος νόμου.»

Άρθρο 25

To άρθρο 17 του v. 2637/3998, όπως αυτό είχε τροπο−
ποιηθεί, αντικατασταθεί και συμπληρωθεί με την παρ. 5
του άρθρου 24 του ν. 2945/2001, την παρ. 6 του άρθρου
29 του ν. 3147/2003 και την παρ. 4 του άρθρου 19 του
ν. 3170/2003, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η Νομική Υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ διενεργείται από
τους δικηγόρους του άρθρου 23 εδάφιο β΄ του νόμου
αυτού.
2. Στον ΟΠΕΚΕΠΕ παρέχεται νομική συνδρομή από το
Ειδικό Γραφείο Κοινοτικού Δίκαιου του Νομικού Συμ−
βουλίου του Κράτους που λειτουργεί στο Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Το γνωμοδοτικό
έργο παρέχεται κατόπιν υποβολής ερωτημάτων από

τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για
θέματα κοινοτικού δίκαιου.

3. Στον ΟΠΕΚΕΠΕ συνιστάται με απόφαση του Υπουρ−
γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μετά από
πρόταση του προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, μικτή επιτροπή
νομικής και νομοτεχνικής υποστήριξης προκειμένου να
παρέχει νομική συνδρομή: α) για την άμεση επίλυση των
θεμάτων που ανακύπτουν κατά τη λειτουργία του ΟΠΕ−
ΚΕΠΕ, ως διαπιστευμένου Οργανισμού Πληρωμών και να
αποφεύγονται δημοσιονομικές διορθώσεις σε βάρος της
Ελληνικής Δημοκρατίας και β) για τη νομοτεχνική επε−
ξεργασία κανονιστικών πράξεων και συμβάσεων. Για τη
λειτουργία της Επιτροπής εφαρμόζονται κατά τα λοιπά,
οι διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 2 του ν. 4024/2011 (Α΄
226). Η λειτουργούσα αντίστοιχη επιτροπή καταργείται
από 30.9.2011. Τυχόν καταβληθείσα αποζημίωση από
31.3.2011 μέχρι 30.9.2011 δεν αναζητείται.


4. Στις δικαστικές υποθέσεις, η εκάστοτε επιδικαζόμε−
νη δικαστική δαπάνη υπέρ του ΟΠΕΚΕΠΕ βεβαιώνεται με
ειδικό κωδικό και εισπράττεται από την αρμόδια ΔΟΥ
και ακολούθως αποδίδεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

5. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ απολαμβάνει όλων των δικονομικών
και ατελειών του Δημοσίου και στις δικαστικές του
υποθέσεις εφαρμόζεται ο Κώδικας περί Δικών του Δη−
μοσίου.
6. Οι δαπάνες για τις εκτός έδρας μετακινήσεις του
προσωπικού του ΟΠΕΚΕΠΕ που έγιναν μέχρι την έναρ−
ξη ισχύος του νόμου αυτού, δεν εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής της παρ.8 του άρθρου 45 του ν. 3943/2011.
Εφεξής η παρ. 8 του άρθρου 45 του ν. 3943/2011 (Α΄
66) δεν θα εφαρμόζεται για τις δαπάνες των εκτός
έδρας μετακινήσεων του προσωπικού του ΟΠΕΚΕΠΕ
που αφορούν στους επιτόπιους φυσικούς ελέγχους που
υποχρεούται, σύμφωνα με κοινοτικούς κανονισμούς, να
διενεργεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ.
7. Οποιαδήποτε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που
αναφέρεται σε θέματα που ρυθμίζονται με τη διάταξη
αυτή καταργείται.»

 

 

Άρθρο 26

Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσί−
ευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 

 

 

 

146 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 147

148 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 149

150 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 151

152 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 153

154 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 155

156 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 157

158 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 159

160 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 161

162 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

 

 

 

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως
νόμου του Κράτους.
Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2012


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI


ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ


ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ


ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΑΣ


ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ


ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ


ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ


ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ


Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 2

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2012
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
ΑΠΟ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*01000150202120032* ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004

 

 

 

 

 

 

 

FaLang translation system by Faboba